ข้อมูลพื้นฐาน : ข้อมูลทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตำบลสันทราย
โครงสร้างพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตำบลสันทราย
แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
อำนาจหน้าที่
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองการศึกษา
กองช่าง
ตรวจสอบภายใน
รวมลิ้งค์ อปท.เชียงราย
รวมลิงค์หน่วยงานราชการ
เว็บไซต์จังหวัดเชียงราย
» เชียงรายโฟกัส ดอทคอม
» จังหวัดเชียงราย
» เทศบาลนครเชียงราย
» ศูนย์ปฏิบัติการจังหวัด
» สนง.เกษตรจังหวัด
» สนง.เกษตรและสหกรณ์
» สนง.สถิติจังหวัด
» สนง.ประกันสังคม
» สนง.ปศุสัตว์จังหวัด
» สถานีอุตุนิยมวิทยา
» สนง.คลังจังหวัด
» ศูนย์การศึกษานอกระบบ
» ททท.สนง.เชียงราย
» ด่านศุลกากรแม่สาย
» ศูนย์ท่องเที่ยวเชียงราย
» สนง.การท่องเที่ยวและกีฬา จ.เชียงราย
» องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
 
 
 

 

กิจกรรมเรียนรุู้นอกห้องเรียนของ ศพด.อบต.สันทราย

กิจกรรมประจำเดือนพฤศจิกายน 2561 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลสันทราย ได้นำนักเรียนออกนอกพื้นที่ เพื่อเรียนรู้นอกห้องเรียน ถึงวิธีการทำนาของชาวนารูปภาพกิจกรรมอื่นๆ

โครงการรณงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน (ตลอดทั้งปี)

โครงการจัดทำแนวกันไฟป่าในเขตพื้นที่ อบต.สันทราย

โครงการฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัยในชุมชน

โครงการฝึกอบรมและเพิ่มทักษะด้านอาชีพให้กับเกษตรกรตำบลสันทราย (การเพาะเห็ดฟางแบบกองเตี้ย)

โครงการฝึกอบรมพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน และศึกษาดูงานโครงการในพระราชดำริให้แก่บุคลากรของ อปท. ผู้นำชุมชนหมู่บ้าน ผู้แทนส่วนราชการ ผู้แทนกลุ่ม/องค์กรและประชาชนทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

มอบผ้าห่มกันหนาว

โครงการสืบสานงานประเพณีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ “คนสามวัยรักใคร่ปรองดอง ครั้งที่ 4” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

โครงการรณรงค์ป้องกันและประชาสัมพันธ์ด้านการควบคุมไฟป่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ช่วยเหลือประชาชนในพืั้นที่ทีได้รับความเดือดร้อนจากวาตภัย


จำนวนผู้เยี่ยมชม 191280 คน    กำลังออนไลน์ 5 คน

องค์การบริหารส่วนตำบลสันทราย
เลขที่ 230 หมู่ 2 ตำบลสันทราย อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 57110
โทรศัพท์และโทรสาร: 053-160821

สงวนลิขสิทธิ์ ค.ศ.2016 องค์การบริหารส่วนตำบลสันทราย ออกแบบและพัฒนาโดย : เชียงรายเอ็นเทอร์ซอฟต์