ข้อมูลพื้นฐาน : ข้อมูลทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตำบลสันทราย
โครงสร้างพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตำบลสันทราย
แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
อำนาจหน้าที่
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองการศึกษา
กองช่าง
ตรวจสอบภายใน
รวมลิ้งค์ อปท.เชียงราย
รวมลิงค์หน่วยงานราชการ
เว็บไซต์จังหวัดเชียงราย
» เชียงรายโฟกัส ดอทคอม
» จังหวัดเชียงราย
» เทศบาลนครเชียงราย
» ศูนย์ปฏิบัติการจังหวัด
» สนง.เกษตรจังหวัด
» สนง.เกษตรและสหกรณ์
» สนง.สถิติจังหวัด
» สนง.ประกันสังคม
» สนง.ปศุสัตว์จังหวัด
» สถานีอุตุนิยมวิทยา
» สนง.คลังจังหวัด
» ศูนย์การศึกษานอกระบบ
» ททท.สนง.เชียงราย
» ด่านศุลกากรแม่สาย
» ศูนย์ท่องเที่ยวเชียงราย
» สนง.การท่องเที่ยวและกีฬา จ.เชียงราย
» องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
 
 
 

 

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

องค์การบริหารส่วนตำบลสันทราย ได้จัดโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เพื่อเป็นการควบคุมไม่ให้เกิดการระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าขึ้นในชุมชนตำบลสันทราย โดยมีกิจกรรมอบรมให้ความรู้ในวันที่ 22 มีนาคม 2562 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลสันทราย อำเภอแม่จัน และกิจกรรมฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ในวันที่ 23 - 24 มีนาคม 2562

รูปภาพกิจกรรมอื่นๆ

โครงการจัดทำแนวกันไฟในเขตพื้นที่ (แนวกันไฟจิตอาสา) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

โครงการจัดทำแนวกันไฟในเขตพื้นที่ป่าชุมชน

โครงการเสริมสร้างและพัฒนาทักษะด้านกีฬาให้กับเด็กและเยาวชนตำบลสันทราย ประจำปี 2560 "อบต.สันทราย ฟุตบอลแคมป์ ครั้งที่ 2"

โครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

กิจกรรมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง

โครงการอบรมการดูแลรักษาสุขภาพปากและฟัน

งานป๋าเวณียี่เป็ง เมืองแม่จัน ประจำปี พ.ศ.2559

โครงการเยี่ยมบ้านเด็กในสังกัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.สันทราย

กิจกรรมต่าง ๆ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อบต.สันทราย


จำนวนผู้เยี่ยมชม 191282 คน    กำลังออนไลน์ 7 คน

องค์การบริหารส่วนตำบลสันทราย
เลขที่ 230 หมู่ 2 ตำบลสันทราย อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 57110
โทรศัพท์และโทรสาร: 053-160821

สงวนลิขสิทธิ์ ค.ศ.2016 องค์การบริหารส่วนตำบลสันทราย ออกแบบและพัฒนาโดย : เชียงรายเอ็นเทอร์ซอฟต์