ข้อมูลพื้นฐาน : ข้อมูลทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตำบลสันทราย
โครงสร้างพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตำบลสันทราย
แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
อำนาจหน้าที่
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองการศึกษา
กองช่าง
ตรวจสอบภายใน
รวมลิ้งค์ อปท.เชียงราย
รวมลิงค์หน่วยงานราชการ
เว็บไซต์จังหวัดเชียงราย
» เชียงรายโฟกัส ดอทคอม
» จังหวัดเชียงราย
» เทศบาลนครเชียงราย
» ศูนย์ปฏิบัติการจังหวัด
» สนง.เกษตรจังหวัด
» สนง.เกษตรและสหกรณ์
» สนง.สถิติจังหวัด
» สนง.ประกันสังคม
» สนง.ปศุสัตว์จังหวัด
» สถานีอุตุนิยมวิทยา
» สนง.คลังจังหวัด
» ศูนย์การศึกษานอกระบบ
» ททท.สนง.เชียงราย
» ด่านศุลกากรแม่สาย
» ศูนย์ท่องเที่ยวเชียงราย
» สนง.การท่องเที่ยวและกีฬา จ.เชียงราย
» องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
 
 
 

 

กิจกรรมทางศาสนา

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลสันทราย ได้มีการจัดกิจกรรมทางศาสนาให้เด็กนักเรียน ได้สัมผัสถึงความสำคัญของพระพุทธศาสนา และได้มีกิจกรรมการเรียนรู้นอกห้องเรียน

รูปภาพกิจกรรมอื่นๆ

กิจกรรมงานสัปดาห์วันวิสาขบูชารำลึก วันสำคัญของโลก ประจำปี 2560

โครงการความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการปฐมพยาบาลและการรักษาพยาบาลเบื้องต้น

โครงการรักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน

โครงการรณงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน (ตลอดทั้งปี)

โครงการสร้างจิตสำนึกช่วยกันป้องกันไฟป่า

โครงการขับเคลื่อนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมการส่งเสริมให้ความรู้การจัดการขยะด้วยวิธีคัดแยกตามแนวหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

โครงการรณรงค์และลดอุบัติเหตุทางถนน (เทศกาลขึ้นปีใหม่) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

โครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ำ เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

กิจกรรมทางศาสนา


จำนวนผู้เยี่ยมชม 191276 คน    กำลังออนไลน์ 5 คน

องค์การบริหารส่วนตำบลสันทราย
เลขที่ 230 หมู่ 2 ตำบลสันทราย อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 57110
โทรศัพท์และโทรสาร: 053-160821

สงวนลิขสิทธิ์ ค.ศ.2016 องค์การบริหารส่วนตำบลสันทราย ออกแบบและพัฒนาโดย : เชียงรายเอ็นเทอร์ซอฟต์