ข้อมูลพื้นฐาน : ข้อมูลทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตำบลสันทราย
โครงสร้างพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตำบลสันทราย
แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
อำนาจหน้าที่
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองการศึกษา
กองช่าง
ตรวจสอบภายใน
รวมลิ้งค์ อปท.เชียงราย
รวมลิงค์หน่วยงานราชการ
เว็บไซต์จังหวัดเชียงราย
» เชียงรายโฟกัส ดอทคอม
» จังหวัดเชียงราย
» เทศบาลนครเชียงราย
» ศูนย์ปฏิบัติการจังหวัด
» สนง.เกษตรจังหวัด
» สนง.เกษตรและสหกรณ์
» สนง.สถิติจังหวัด
» สนง.ประกันสังคม
» สนง.ปศุสัตว์จังหวัด
» สถานีอุตุนิยมวิทยา
» สนง.คลังจังหวัด
» ศูนย์การศึกษานอกระบบ
» ททท.สนง.เชียงราย
» ด่านศุลกากรแม่สาย
» ศูนย์ท่องเที่ยวเชียงราย
» สนง.การท่องเที่ยวและกีฬา จ.เชียงราย
» องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
 
 
 

 

โครงการป้องกันการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันสมควร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

โครงการป้องกันการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันสมควร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 วันที่ 3 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลสันทราย อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงรายรูปภาพกิจกรรมอื่นๆ

โครงการฝึกอบรมและเพิ่มทักษะด้านอาชีพให้กลุ่มสตรีตำบลสันทราย (การทำผลิตภัณฑ์จากใบมะพร้าว) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

กิจกรรมการทำถังขยะอินทรีย์

กิจกรรมวันเข้าพรรษา องค์การบริหารส่วนตำบบสันทราย

กิจกรรมแข่งขันทักษะทางวิชาการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ครั้งที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2561 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลจันจว้า

กิจกรรมเดือนตุลาคม 2559 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลสันทราย

โครงการฝึกอบรมเพื่อสร้างทัศนคติและจิตสำนึกที่ดีงามในการอยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์

โครงการแผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง

องค์การบริหารส่วนตำบลสันทราย ได้เข้าช่วยเหลือผู้ประสบเหตุสาธารณภัย (วาตภัย) เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2563 เวลา 16.30 – 17.30 น. ทำให้เกิดความเสียหาย แก่ที่อยู่อาศัยของประชาชน บ้านดงสุวรรณ หมู่ที่ 5 ตำบลสันทราย

ครงการฝึกอบรมและเพิ่มทักษะด้านอาชีพให้กับกลุ่มเยาวชนตำบลสันทราย (การทำโรตี) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561


จำนวนผู้เยี่ยมชม 206198 คน    กำลังออนไลน์ 5 คน

องค์การบริหารส่วนตำบลสันทราย
เลขที่ 230 หมู่ 2 ตำบลสันทราย อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 57110
โทรศัพท์และโทรสาร: 053-160821

Last Update @ 2020 องค์การบริหารส่วนตำบลสันทราย ออกแบบและพัฒนาโดย : เชียงรายเอ็นเทอร์ซอฟต์