ข้อมูลพื้นฐาน : ข้อมูลทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตำบลสันทราย
โครงสร้างพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตำบลสันทราย
แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
อำนาจหน้าที่
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองการศึกษา
กองช่าง
ตรวจสอบภายใน
 
รวมลิ้งค์ อปท.เชียงราย
รวมลิงค์หน่วยงานราชการ
เว็บไซต์จังหวัดเชียงราย
» เชียงรายโฟกัส ดอทคอม
» จังหวัดเชียงราย
» เทศบาลนครเชียงราย
» ศูนย์ปฏิบัติการจังหวัด
» สนง.เกษตรจังหวัด
» สนง.เกษตรและสหกรณ์
» สนง.สถิติจังหวัด
» สนง.ประกันสังคม
» สนง.ปศุสัตว์จังหวัด
» สถานีอุตุนิยมวิทยา
» สนง.คลังจังหวัด
» ศูนย์การศึกษานอกระบบ
» ททท.สนง.เชียงราย
» ด่านศุลกากรแม่สาย
» ศูนย์ท่องเที่ยวเชียงราย
» สนง.การท่องเที่ยวและกีฬา จ.เชียงราย
» องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
 
 
 

 

โครงการฝึกอบรมและเพิ่มทักษะด้านอาชีพให้กับผู้สูงอายุตำบลสันทราย “ผลิตภัณฑ์ถักสานจากเส้นพลาสติก”

โครงการฝึกอบรมและเพิ่มทักษะด้านอาชีพให้กับผู้สูงอายุตำบลสันทราย “ผลิตภัณฑ์ถักสานจากเส้นพลาสติก” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ในวันที่ 21 มกราคม 2564รูปภาพกิจกรรมอื่นๆ

โครงการฝึกอบรมและเพิ่มทักษะด้านอาชีพให้กลุ่มผู้สูงอายุตำบลสันทราย

ประชาสัมพันธ์การป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

กิจกรรมพระราชพิธีถวายบังคมพระบรมรูป พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระปิยมหาราช ประจำปี 2559

กิจกรรมส่งเสริมการกำจัดลูกน้ำยุงลาย ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลสันทราย

โครงการรณงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน (ตลอดทั้งปี)

ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

อำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในพื้นที่ อบต.สันทราย

กิจกรรมเรียนรุู้นอกห้องเรียนของ ศพด.อบต.สันทราย

องค์การบริหารส่วนตำบลสันทราย ได้เข้าช่วยเหลือผู้ประสบเหตุสาธารณภัย (วาตภัย) เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2563 เวลา 16.30 – 17.30 น. ทำให้เกิดความเสียหาย แก่ที่อยู่อาศัยของประชาชน บ้านดงสุวรรณ หมู่ที่ 5 ตำบลสันทราย


จำนวนผู้เยี่ยมชม 262968 คน    กำลังออนไลน์ 10 คน

องค์การบริหารส่วนตำบลสันทราย
เลขที่ 230 หมู่ 2 ตำบลสันทราย อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 57110
โทรศัพท์และโทรสาร: 053-160821

Last Update @ 2021 องค์การบริหารส่วนตำบลสันทราย ออกแบบและพัฒนาโดย : เชียงรายเอ็นเทอร์ซอฟต์