ข้อมูลพื้นฐาน : ข้อมูลทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตำบลสันทราย
โครงสร้างพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตำบลสันทราย
แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
อำนาจหน้าที่
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองการศึกษา
กองช่าง
ตรวจสอบภายใน
รวมลิ้งค์ อปท.เชียงราย
รวมลิงค์หน่วยงานราชการ
เว็บไซต์จังหวัดเชียงราย
» เชียงรายโฟกัส ดอทคอม
» จังหวัดเชียงราย
» เทศบาลนครเชียงราย
» ศูนย์ปฏิบัติการจังหวัด
» สนง.เกษตรจังหวัด
» สนง.เกษตรและสหกรณ์
» สนง.สถิติจังหวัด
» สนง.ประกันสังคม
» สนง.ปศุสัตว์จังหวัด
» สถานีอุตุนิยมวิทยา
» สนง.คลังจังหวัด
» ศูนย์การศึกษานอกระบบ
» ททท.สนง.เชียงราย
» ด่านศุลกากรแม่สาย
» ศูนย์ท่องเที่ยวเชียงราย
» สนง.การท่องเที่ยวและกีฬา จ.เชียงราย
» องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
 
 
 

 

โครงการสร้างจิตสำนึกช่วยกันป้องกันไฟป่า

เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลสันทราย ได้จัดโครงการสร้างจิตสำนึกช่วยกันป้องกันไฟป่า เพื่อสร้างเครือข่ายอาสาสมัครป้องกันไฟป่า และสามารถขยายผลต่อเนื่องไปยังหมู่บ้าน ชุมชน เพื่อสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและป้องกันมิให้เกิดไฟป่าในพื้นที่

รูปภาพกิจกรรมอื่นๆ

กิจกรรมเดินเทิดพระเกียรติและถวายสดุดี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพปีที่ 116 สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ประจำปี 2559

โครงการความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการปฐมพยาบาลและการรักษาพยาบาลเบื้องต้น

โครงการส่งเสริมสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำและป่าไม้อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ

กิจกรรมวันเข้าพรรษา องค์การบริหารส่วนตำบบสันทราย

กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562

กิจกรรมวันไหว้ครู ของ ศพด. อบต.สันทราย

โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร

โครงการเสริมสร้างและพัฒนาทักษะด้านกีฬาให้กับเด็กและเยาวชนตำบลสันทราย ประจำปีงบประมาณ 2561 ภายใต้ “กิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการฝึกทักษะการว่ายน้ำขั้นพื้นฐาน”

โครงการ อบต.สันทรายพบประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562


จำนวนผู้เยี่ยมชม 191290 คน    กำลังออนไลน์ 2 คน

องค์การบริหารส่วนตำบลสันทราย
เลขที่ 230 หมู่ 2 ตำบลสันทราย อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 57110
โทรศัพท์และโทรสาร: 053-160821

สงวนลิขสิทธิ์ ค.ศ.2016 องค์การบริหารส่วนตำบลสันทราย ออกแบบและพัฒนาโดย : เชียงรายเอ็นเทอร์ซอฟต์