ข้อมูลพื้นฐาน : ข้อมูลทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตำบลสันทราย
โครงสร้างพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตำบลสันทราย
แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
อำนาจหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองการศึกษา
กองช่าง
ตรวจสอบภายใน
การเงิน-การคลัง
การจดทะเบียนพาณิชย์
รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ 1)
รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ 1)
รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบ 2561 (ไตรมาสที่ 2)
รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบ 2561 (ไตรมาสที่ 4)
รายงานงบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำปีงบ 2563 (ไตรมาสที่ 1)
งานจัดเก็บรายได้
คำแนะนำการชำระภาษีท้องถิ่น
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสันทรายเรื่องการใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสามปี (พ.ศ.2559 -2561)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสันทรายเรื่องการใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสามปี (พ.ศ.2560 -2562)
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)
ประกาศใช้แผนพัฒนาถิ่น (ปี 2561-2565)
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)
เจตจำนงสุจริตของผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)
รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริต
ประกาศใช้นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
ประกาศเจตจำนง ของนายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย
งบประมาณรายจ่าย
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่องงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม(ฉบับที่ 1) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2559
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2560
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำล เรื่อง งปบระมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2561(1)
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำล เรื่อง งปบระมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2562
ขั้นตอนการให้บริการประชาชน
ขั้นตอนการให้บริการประชาชน
เกร็ดความรู้ สาระน่าอ่าน
เรื่องเล็ก..อย่ามองข้าม
อาหารทำลายกระดูก
สี่อาหารดีดี สำหรับหนุ่มๆ
ประโยชน์ดี ๆของยาสีฟัน
อาหารช่วยแก้ง่วง
อาหารแสลงหน้าร้อน
กินหวานมากไป ร่างกายพัง
ดื่มน้ำตอนไหนดีต่อร่างกาย
รายงานผลปฏิบัติงาน
รอเพิ่มข้อมูล
ประกาศ ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
ประกาศ..กำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี 2559
ประกาศ..เรียกประชุมสภา สมัยสามัญที่ 1 ปี 2559
ประกาศ..เรียกประชุมสภา สมัยสามัญที่ 2 ปี 2559
ประกาศ..เรียกประชุมสภา สมัยสามัญที่ 3 ปี 2559
ประกาศ..เรียกประชุมสภา สมัยสามัญที่ 4 ปี 2559
ประกาศ..เรียกประชุมสภา สมัยสามัญที่ 1 ปี 2560
ประกาศ..เรียกประชุมสภา สมัยสามัญที่ 2 ปี 2560
ประกาศ..เรียกประชุมสภา สมัยสามัญที่ 3 ปี 2560
ประกาศ..เรียกประชุมสภา สมัยสามัญที่ 4 ปี 2560
รายงานการประชุมสภาฯ
รายงานประชุมสภา สมัยสามัญที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559
รายงานประชุมสภา สมัยสามัญที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2559
รายงานประชุมสภา สมัยวิสามัญที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559
รายงานประชุมสภา สมัยสามัญที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559
รายงานประชุมสภา สมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559
รายงานประชุมสภา สมัยสามัญที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559
รายงานประชุมสภา สมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2559
รายงานประชุมสภา สมัยสามัญที่ 4 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2559
รายงานประชุมสภา สมัยสามัญที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560
รายงานประชุมสภา สมัยสามัญที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560
รายงานประชุมสภา สมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560
รายงานประชุมสภา สมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2560
รายงานประชุมสภา สมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจำปี 2560
รายงานประชุมสภา สมัยสามัญที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560
รายงานประชุมสภา สมัยวิสามัญที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560
รายงานประชุมสภา สมัยสามัญที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561
รายงานประชุมสภา สมัยวิสามัญที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561
รายงานประชุมสภา สมัยสามัญที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561
รายงานประชุมสภา สมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561
รายงานประชุมสภา สมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561
รายงานประชุมสภา วิสมัยสามัญที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561
แผนการจัดหาพัสดุ
แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2559
แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
แผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562
แผนการดำเนินงาน / รายงานผลการดำเนินงาน
แผนดำเนนงานปี 2562
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2561
เอกสารดาวน์โหลด
รอเพิ่มข้อมูล
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
แบบสรุปการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.) ประจำเดือน กรกฎาคม 2558
แบบสรุปการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.) ประจำเดือน สิงหาคม 2558
แบบสรุปการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.) ประจำเดือน กันยายน 2558
แบบสรุปการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.) ประจำเดือน ตุลาคม 2558
แบบสรุปการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.) ประจำเดือน พฤศจิกายน 2558
แบบสรุปการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.) ประจำเดือน ธันวาคม 2558
แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559 (ไตรมาสที่ 1)
แบบสรุปการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.) ประจำเดือน มกราคม 2559
แบบสรุปการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.) ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2559
แบบสรุปการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.) ประจำเดือน มีนาคม 2559
แบบสรุปการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.) ประจำเดือน เมษายน 2559
แบบสรุปการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.) ประจำเดือน พฤษภาคม 2559
แบบสรุปการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.) ประจำเดือน มิถุนายน 2559
แบบสรุปการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.) ประจำเดือน กรกฎาคม 2559
แบบสรุปการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.) ประจำเดือน สิงหาคม 2559
แบบสรุปการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.) ประจำเดือน กันยายน 2559
แบบสรุปการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.) ประจำเดือน ตุลาคม 2559
แบบสรุปการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.) ประจำเดือน ธันวาคม 2559
แบบสรุปการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.) ประจำเดือน มกราคม 2560
แบบสรุปการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.) ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560
แบบสรุปการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.) ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560
แบบสรุปการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.) ประจำเดือน มีนาคม 2560
แบบสรุปการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.) ประจำเดือน เมษายน 2560
แบบสรุปการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.) ประจำเดือนพฤษภาคม 2560
แบบสรุปการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.) ประจำเดือนมิถุนายน 2560
แบบสรุปการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.) ประจำเดือนกรกฎาคม 2560
แบบสรุปการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.) ประจำเดือนสิงหาคม 2560
แบบสรุปการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.) ประจำเดือนสิงหาคม-กันยายน 2560
แบบสรุปการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร) ประจำเดือน ตุลาคม 2560
แบบสรุปการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร) ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560
แบบสรุปการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร) ประจำเดือน มกราคม 2561
แบบสรุปการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร) ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561
แบบสรุปการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร) ประจำเดือน มีนาคม 2561
แบบสรุปการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร) ประจำเดือน เมษายน 2561
แบบสรุปการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร) ประจำเดือน พฤษภาคม 2561
แบบสรุปการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร) ประจำเดือน มิถุนายน 2561
แบบสรุปการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร) ประจำเดือน กรกฎาคม 2561
แบบสรุปการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร) ประจำเดือน สิงหาคม 2561
แบบสรุปการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร) ประจำเดือน กันยายน 2561
ข้อมูลรายรับรายจ่าย
ข้อมูลรายรับรายจ่าย ปีงบประมาณ 2561
งบแสดงฐานะทางการเงิน
งบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
งบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
งบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
คู่มือสำหรับประชาชนองค์การบริหารส่วนตำบลสันทราย อ.แม่จัน จ.เชียงราย
คู่มือสำหรับประชาชน อบต.สันทราย
แผนอัตรากำลัง
แผนอัตรากำลังพนักงาน 3 ปี/พนักงานจ้าง 4 ปี
แผนอัตรากำลังพนักงาน 3 ปี/พนักงานจ้าง 4 ปี (2)
แผนอัตรากำลัง 3 ปี (รอบปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2563)
แผนอัตรากำลัง 3 ปี (รอบปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2563) (2)
แผนการพัฒนาพนักงานส่วนตำบล 61-63
นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี
นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี
นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ประจำปี 2560
ประกาศ / คำสั่ง ขององค์การบริหารส่วนตำบลสันทราย
ประกาศ..ว่าด้วยประมวลจริยธรรมของราชการ
ประกาศ เรื่อง การจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์
คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานศูนย์รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์
คำสั่ง เรื่อง การจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการเพื่อให้บริการแก่ประชาชน
คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในศูนย์ข้อมูลข่าวสารของกราชการเพื่อให้บริการแก่ประชาชน
คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลสันทราย
คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลข่าวสาร (ประจำส่วนงาน)
ประกาศ เรื่อง นโยบายมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม
ประกาศ เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
ข้อบังคับองค์การบริหารส่วนตำบลสันทราย ว่าด้วยจรรยาบรรณข้าราชการส่วนท้องถิ่น พศ.2560
ประกาศ เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสันทราย เรื่อง การใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. พ.ศ.2542
พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 6 พ.ศ.2552
พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562
พระราชกฤษฎีกา-ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
การใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ต.ค. 61 - มี.ค. 62)
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
รวมลิ้งค์ อปท.เชียงราย
รวมลิงค์หน่วยงานราชการ
เว็บไซต์จังหวัดเชียงราย
» เชียงรายโฟกัส ดอทคอม
» จังหวัดเชียงราย
» เทศบาลนครเชียงราย
» ศูนย์ปฏิบัติการจังหวัด
» สนง.เกษตรจังหวัด
» สนง.เกษตรและสหกรณ์
» สนง.สถิติจังหวัด
» สนง.ประกันสังคม
» สนง.ปศุสัตว์จังหวัด
» สถานีอุตุนิยมวิทยา
» สนง.คลังจังหวัด
» ศูนย์การศึกษานอกระบบ
» ททท.สนง.เชียงราย
» ด่านศุลกากรแม่สาย
» ศูนย์ท่องเที่ยวเชียงราย
» สนง.การท่องเที่ยวและกีฬา จ.เชียงราย
» องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
 
 
 

นายอินทอน เมืองมาหล้า
นายก อบต.สันทราย

นายอัครินทร์ หัตถสาร
ปลัด อบต.สันทราย
หนังสือเข้า - ออก

โครงการจัดทำแนวกันไฟในเขตพื้นที่ (แนวกันไฟจิตอาสา) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลสันทราย

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลสันทราย

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลสันทราย

กิจกรรมกีฬาสายสัมพันธ์ ครั้งที่ 3

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2563

นัดพบแรงงานเชิงคุณภาพ

...

โพสเมื่อ 18/02/2020 เวลา 09:48:57 น.

 การป้องกันการเกิดไฟป่า

...

โพสเมื่อ 18/02/2020 เวลา 09:48:17 น.

ประชาสัมพันธ์เรื่องการรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลสันทราย

...

โพสเมื่อ 27/01/2020 เวลา 14:10:13 น.

 ประชาสัมพันธ์การป้องกันโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร

...

โพสเมื่อ 08/01/2020 เวลา 11:53:56 น.

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสันทราย เรื่อง การใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

...

โพสเมื่อ 04/10/2019 เวลา 09:16:44 น.

 วัณโรค2

...

โพสเมื่อ 20/09/2019 เวลา 14:21:53 น.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็ก ศพด.อบต.สันทราย ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563

โพสเมื่อ 06/02/2020 เวลา 15:28:53 น.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับเด็กนักเรียน โรงเรียนบ้านแหลว ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563

โพสเมื่อ 06/02/2020 เวลา 15:24:42 น.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับเด็กเล็ก ศพด.อบต.สันทราย ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563

โพสเมื่อ 06/02/2020 เวลา 15:22:48 น.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 17 รายการ

โพสเมื่อ 06/02/2020 เวลา 15:19:11 น.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาออกแบบโครงสร้างพื้นฐานตามข้อบัญญัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 5 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โพสเมื่อ 28/01/2020 เวลา 13:34:39 น.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับเด็กนักเรียน โรงเรียนบ้านแหลว ประจำเดือน มกราคม 2563

โพสเมื่อ 08/01/2020 เวลา 15:23:46 น.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับเด็กเล็ก ศพด.อบต.สันทราย ประจำเดือน มกราคม 2563

โพสเมื่อ 08/01/2020 เวลา 15:22:51 น.


ยังไม่มีแบบสอบถาม

ยังไม่มีแบบสอบถาม
 
 
ผู้ว่าฯ เชียงรายประกาศ "60 วัน ปลอดการเผาทุกชนิดโดยเด็ดขาด" ระหว่างวันที่ 22 กุมภาพันธ์ - 21 เมษายน 2563 พบเห็น จับ ปรับ จริง
( Update วันที่ 20 กุมพาพันธ์ 2020 เวลา 14:49:27 นาที )
ขนส่งเชียงราย เชิญชวนรถโดยสารขอรับรองมาตรฐาน Q-Bus
( Update วันที่ 20 กุมพาพันธ์ 2020 เวลา 14:37:23 นาที )
สถานการณ์คุณภาพอากาศพื้นที่ภาคเหนือ ประจำวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563
( Update วันที่ 20 กุมพาพันธ์ 2020 เวลา 10:15:13 นาที )
สถานการณ์คุณภาพอากาศพื้นที่ภาคเหนือ ประจำวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563
( Update วันที่ 19 กุมพาพันธ์ 2020 เวลา 10:10:19 นาที )
เริ่มแล้วกับงานนัดพบแรงงานเชิงคุณภาพ 2020 วันที่ 19-20 กุมภาพันธ์ 2563 ชั้น G แกรนด์ฮอลล์ เซ็นทรัลเชียงราย
( Update วันที่ 19 กุมพาพันธ์ 2020 เวลา 09:44:47 นาที )
โครงการให้บริการออกใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์นอกสถานที่ ครั้งที่ 1 วันที่ 18-20 มีนาคม 2563
( Update วันที่ 18 กุมพาพันธ์ 2020 เวลา 14:17:27 นาที )
ฝนหลวงเริ่มแล้ว 17 ก.พ.63 วันแรก
( Update วันที่ 18 กุมพาพันธ์ 2020 เวลา 10:34:02 นาที )
 

หนังสือเข้า-ออก

องค์การบริหารส่วนตำบลสันทราย แม่จัน

หนังสือเข้า - ออก เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่
.::  กฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการหอพักและการเป็นผู้จัดการหอพัก พศ.2560 ชร 0023.15/ว302 22 มีนาคม 2560
.::  การขับเคลื่อนการดำเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตกระทรวงมหาดไทย ระดับจังหวัด ชร 0017.5/ว262 13 มีนาคม 2560
.::  การเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ปี พศ.2560 ชร 0023.15/ว277 17 มีนาคม 2560
.::  การควบคุมดูแลความปลอดภัยของอาคารและป้ายโฆษณาขนาดใหญ่ ชร 0023.15/ว271 15 มีนาคม 2560
.::  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการสงเคราะห์ผู้ป่วยที่ยากไร้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด พศ.2560 ชร 0023.15/ว267 15 มีนาคม 2560
.::  โครงการประชุมสัมมนาทางวิชาการภายใต้โครงการต่าง ๆ ในวันท้องถิ่นไทย ชร 0023.15/ว 261 14 มีนาคม 2560
.::  การเตรียมความพร้อมในการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อรองรับการจัดการศึกษาตามร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ชร 0023.15/ว264 15 มีนาคม 2560
.::  การปฏิบัติตามคำสั่งการของนายกรัฐมนตรี ชร 0023.15/ว149 14 มีนาคม 2560
.::  แบบสำรวจข้อมูลตำแหน่งว่าง ชร 0023.15/ว143 13 มีนาคม 2560
.::  ซักซ้อมแนวทางการบริหารงานบุคคลของลูกจ้างประจำ ชร 0023.15/ว256 13 มีนาคม 2560
.::  ซักซ้อมความเข้าใจแนวทางการรับแจ้งประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 2 สถานีบริการน้ำมันประเภท ง.(ปั้มหลอดแก้ว มือหมุน หรือตู้หยอดเหรียญ) ชร 0015/2559 26 ธันวาคม 2559
.::  แจ้งแนวทางปฏิบัติตามกฎกระทรวงระบบไฟฟ้าและระบบป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่าของสถานีประกอบกิจการน้ำมัน พศ.2556 ชร 0015/2579 28 ธันวาคม 2559
.::  ระเบียนกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกำหนดให้เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นรายจ่ายที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจ่ายได้ พศ.2559 ชร 0023.15/ว248 9 มีนาคม 2560
.::  การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ กรณีพนักงานส่วนท้องถิ่นถูกสั่งประจำสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการพนักงานส่วนท้องถิ่น ชร 0023.15/ว247 9 มีนาคม 2560
.::  การเทียบตำแหน่งประเภทอำนวยการท้องถิ่นเพื่อประโยชน์ในการขอกลับเข้ารับราชการ ชร 0023.15/ว245 9 มีนาคม 2560
.::  การกำหนดให้วันที่ 5 ธันวาคมของทุกปีเป็นวันหยุดราชการ ชร 0818.1/ว249 10 มีนาคม 2560
.::  พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง(ฉบับที่ 2)พศ.2560 ชร 0023.15/ว241 9 มีนาคม 2560
.::  แต่งตั้งคณะทำงานประเมินราคาโรงเรือนสิ่งปลูกสร้างที่ยังก่อสร้างไม่แล้วเสร็จ กค 0311.12/ว23 2 มีนาคม 2560
.::  แจ้งการหารือข้อกฎหมายเกี่ยวกับพระราชบัญญัติหอพัก พศ.2559 ชร 0023.15/ว236 8 มีนาคม 2560
.::  การบันทึกและปรับปรุงข้อมูลระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO) ชร 0023.15/ว235 8 มีนาคม 2560
.::  ขอให้ตรวจสอบแก้ไขปรับปรุงข้อมูลผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นในระบบสารสนเทศการเลือกตั้งท้องถิ่น ชร 0023.15/ว234 8 มีนาคม 2560
.::  การจัดงานวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2560 ชร 0023.15/ว224 7 มีนาคม 2559
.::  การสำรวจข้อมูลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) ชร 0023.15/ว230 7 มีนาคม 2559
.::  ซักซ้อมแนวทางการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการประเทศไทยไร้ขยะตามแนวทางประชารัฐ ระยะ 1 ปี (พศ.2559-2560) ชร 0023.15/ว227 7 มีนาคม 2559
.::  แจ้งมติคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 2/2560 ชร 0023.15/ว226 7 มีนาคม 2559
.::  โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาลงภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ชร 0023.15/ว225 7 มีนาคม 2559
.::  การแอบอ้างเพื่อหลอกลวงหาผลประโยชน์จากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2560 ชร 0023.15/ว222 7 มีนาคม 2559
.::  การสำรวจความพึงพอใจของผู้บริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พศ.2560 ชร 0023.15/ว124 3 มีนาคม
.::  ขอความร่วมมือเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทำรายงานสถิติ จ.เชียงราย พศ.2560 ชร0014/ว1912 24 มกราคม 2560
.::  แต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่ประจำศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน อ.แม่จัน ประจำปี 2560 ชร 0818.3/212 2 มีนาคม 2560
.::  แต่งตั้งชุดปฏิบัติการผู้ควบคุมอำนวยการและสั่งการในการป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน อ.แม่จัน ชร 0818.3/ว211 2 มีนาคม 2560
.::  การรวบรวมข้อมูลนวัตกรรมด้านการจัดการมูลฝอยที่โดดเด่นและการรวมกลุ่มอาสาสมัครด้านการจัดการมูลฝอยของประชาชนในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชร 0023.15/ว 120 2 มีนาคม 2560
.::  การอบรมอาสาสมัครกีฬาและผู้นำการออกกำลังกาย ประจำปีงบประมาณ พศ.2560 ชร 0023.15/ว208 1 มีนาคม 2560
.::  เรียนเชิญเข้าร่วมพิธีเปิดโครงการอนุรักษ์และสืบสานแนวทางการฟื้นฟูพื้นที่ป่าไม้ ชร 0818.3/ว205 1 มีนาคม 2560
.::  การสำรวจตำแหน่งว่างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชร 0023.15/ว209 1 มีนาคม 2560
.::  การตรวจสอบข้อมูลตามแบบรายงาน มฝ.1และ มฝ.2 ชร 0023.15/ว118 1 มีนาคม 2560
.::  การจัดทำจดหมายเหตุเฉพาะเรื่องงานพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จ.เชียงราย ชร 0818.1/ว194 27 กุมภาพันธ์ 2560
.::  การให้บริการโทรศัพท์ประจำที่ TOTรป/64 24 กุมภาพันธ์ 2560
.::  หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชร 0023.15/ว1284 28 ธันวาคม 2559
.::  หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชร 0023.15/ว1284 28 ธันวาคม 2559
.::  ภารกิจและอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติโรคพิษสุนัขบ้า พศ.2535 ชร 0023.15/ว1288 28 ธันวาคม 2559
.::  ซักซ้อมแนวทางการจ่ายเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญของราชการส่วนท้องถิ่น (ช.ค.บ.) ชร 0023.15/ว1274 27 ธันวาคม 2559
.::  ขอความร่วมมือแจ้งแนวทางปฏิบัติ กรณีพนักงานส่วนท้องถิ่นไม่ชำระหนี้หรือการผูกพันอื่นให้แก่สหกรณ์ ชร 0023.15/ว1273 27 ธันวาคม 2559
.::  การตรวจสอบการดำเนินงานระบบการจัดการขยะมูลฝอยของสำนักงานตรวจสอบพิเศษ ภาค 8 ชร 0023.15/ว1271 27 ธันวาคม 2559
.::  การบริการยื่นแบบ ภ.ง.ด.91ปีภาษี 2559 ผ่านอินเตอร์เน็ต กรณีนายจ้างยื่นแบบฯแทนพนักงาน ชร 0712.05/กว/ว16492 20 ธันวาคม 2559
.::  ให้กำกับดูแลการเก็บขยะในโรงงานอุตสาหกรรม ชร 0033(1)/ว31297 7 ธันวาคม 2559
.::  การสำรวจและดำเนินการในกรณีที่ดิน ซึ่งถูกทอดทิ้งไม่ทำประโยชน์หรือปล่อยให้เป็นที่รกร้างว่างเปล่าให้ตกเป็นที่ของรัฐ ชร 0020.03.3/12865 21 ธันวาคม 2559
.::  มาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2560 จ.เชียงราย ชร 0023.15/ว827 26 ธันวาคม 2559
.::  แจ้งผลการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการจัดการบริหารจัดการที่ดี ปีงบประมาณ พศ.2559 ชร 0023.15/ว823 26 ธันวาคม 2559
.::  มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษจากควันไฟป่าและการเผาในที่โล่ง จ.เชียงราย ชร 0818.3/ว1265 23 ธันวาคม 2559
.::  มาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2560 จ.เชียงราย ชร 0818.3/ว1262 23 ธันวาคม 2559
.::  การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2560 อ.แม่จัน จ.เชียงราย ชร 0818.3/ว1263 23 ธันวาคม 2559
.::  การสร้างการรับรู้ที่ถูกต้องแก่สาธารณชนและการป้องกันเหตุร้ายในพื้นที่ ชร 0814.3/ว1259 22 ธันวาคม 2559
.::  การรายงานผลการบันทึกข้อมูลระบบศูนย์ข้อมูลบุคลากรท้องถิ่น ชร 0023.15/ว1255 20 ธันวาคม 2559
.::  การเปิดตรวจสอบการดำเนินงานโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ชร 0023.15/ว1255 20 ธันวาคม 2559
.::  การสำรวจการดำเนินการพื้นที่การจำหน่ายนม โครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียน ชน 0808/ว002 19 ธันวาคม 2559
.::  มาตรการในการรักษาความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกนักท่องเที่ยว ชร 0814.3/1237 16 ธันวาคม 2559
.::  พิจารณาคงตำแหน่งสายงานผู้ปฏิบัติงานที่ว่างไว้ในแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พศ.2558-2560) ชร 0023.15/ว818 19 ธันวาคม 2559
.::  กำหนดแบบคำขอมีบัตรประจำตัวคนพิการ ขร 0005/ว7271 19 ธันวาคม 2559
.::  แนวทางการรายงานเหตุด่วนสาธารณภัย ชร 0818.3/ว1236 15 ธันวาคม 2559
.::  ข้อมูลการทำความตกลงร่วมมือกันจัดทำบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชร 0023.15/ว815 16 ธันวาคม 2559
.::  การสนับสนุนงบอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือผู่ป่วยในพระบรมราชานุเคระาห์ พระราชานุเคราะห์และผู้ด้อยโอกาสในสังคม ชร 0023.15/ว808 15 ธันวาคม 2559
.::  การพิจารณาอัตราเงินเดือนในการเลื่อนระดับที่สูงขึ้นของตำแหน่งประเภททั่วไปและตำแหน่งประเภทวิชาการ ชร 0023.15/ว1234 14 ธันวาคม 2559
.::  แนวทางการกำหนดค่าคะแนนการได้รับเงินเดือน กรณีการคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ชร 0023.15/ว1233 14 ธันวาคม 2559
.::  การนับระยะเวลาดำรงตำแหน่งในสายงาน กรณีมีคำสั่งให้กลับไปดำรงตำแหน่งเดิม ชร 0023.15/ว1231 14 ธันวาคม 2559
.::  หารือคุณลักษณะต้องห้ามการรับราชการ กรณีต้องโทษจำคุก แต่ให้รอลงอาญา ชร 0023.15/ว1230 14 ธันวาคม 2559
.::  กรณีรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล มอบหมายให้รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ชร 0023.15/ว1229 14 ธันวาคม 2559
.::  การพิจารณาคัดเลือก คนดีศรีแม่จัน ประจำปี พซ.2560 ชร 0023.15/ว1227 14 ธันวาคม 2559
.::  มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษจากควันไฟป่าและการเผาในที่โล่ง จ.เชียงราย ชร 0023.15/ว1217 13 ธันวาคม 2559
.::  มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษจากควันไฟป่าและการเผาในที่โล่ง จ.เชียงราย ประจำปี พศ.2560 ชร 0023.15/ว799 13 ธันวาคม 2559
.::  แก้ไขคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งโดยการประเมินระดับอาวุโสในแบบ (อบจ.2) (ท.2)และ(อบต.2) ชร 0023.15/ว1218 13 ธันวาคม 2559
.::  พระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์ พศ.2559 ชร 0023.15/ว1212 9 ธันวาคม 2559
.::  การยกเลิกมาตรการชะลอการสอบแข่งขันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นการชั่วคราว ชร 0023.15/ว1209 9 ธันวาคม 2559
.::  การดำเนินการสอบแข่งขันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชร 0023.15/ว1215 9 ธันวาคม 2559
.::  การจัดกิจกรรมผ้าป่าขยะรีไซเคิลตามแผนปฏิบัติการเชียงรายไร้ขยะ ชร 0023.15/ว1210 9 ธันวาคม 2559
.::  การดำเนินงานโครงการบ้านท้องถิ่นประชารัฐร่วมใจ เทิดไท้องค์ราชัน ราชนี ชร 0023.15/ว1208 9 ธันวาคม 2559
.::  แนวทางการลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ประกาศวาระเชียงของเมืองสะอาด ชร 0023.15/ว1203 8 ธันวาคม 2559
.::  โครงการติดตามและประเมินผลการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชร 0023.15/ว766 29 พฤศจิกายน 2559
.::  การพิจารณาอัตราเงินเดือนในการเลื่อนระดับที่สูงขึ้นของตำแหน่งประเภททั่วไปและตำแหน่งประเภทวิชาการ ชร 0023.15/ว1184 28 พฤศจิกายน 2559
.::  การสนับสนุนการดำเนินงานโครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้านเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ ประจำปีงบฯ พศ.2560 ชร 0023.15/ว1183 28 พฤศจิกายน 2559
.::  การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยหนาว ปี พศ.2559-2560 ชร 0818.1/ว1168 24 พฤศจิกายน 2559
.::  การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ภาคเหนือ ปี 2560 ชร 0023.15/ว1170 24 พฤศจิกายน 2559
.::  ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเสนอโครงการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ (กรณีโครงการกำจัดขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) ชร 0023.15/ว1173 25 พฤศจิกายน 2559
.::  ขอความร่วมมือสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงยุติธรรมด้านยุติธรรมชุมชน ชร 0818.1(ศดธ.)/4424 22 พฤศจิกายน 2559
.::  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่ด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พศ.2559 ชร 0023.15/ว1163 22 พฤศจิกายน 2559
.::  การแต่งตั้งคณะทำงานตรวจประเมินการปฏิบัติราชการของงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอแม่จัน ชร 0023.15/ว1162 22 พฤศจิกายน 2559
.::  โครงการอุปสมบทเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ชร 0818.1/4364 21 พฤศจิกายน 2559
.::  การจัดงานรวมพลังแห่งความภักดี ชร 0818.1/ว 1157 21 พฤศจิกายน 2559
.::  ขอจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนขององค์การบริหารส่วนตำบลสันทราย ชร 0014.2/655 15 พฤศจิกายน 2559
.::  แนวทางการปฏิบัติต่อสถานบริการหรือสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายกับสถานบริการ การจัดงานประจำปี งานมหรสพ งานบันเทิงและกิจกรรมต่างๆ ในช่วงมีงานพราชพิธีพระบรมศพ เมื่อพ้นกำหนดเวลา 30 วัน ตั้งแต่วันที่ 14 พย.59 ชร 0818.3/ว1136 11 พฤศจิกายน 2559
.::  แจ้งหลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินงานโครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียน ภาคเรียนที่2/2559และบัญชีรายชื่อผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมที่เข้าร่วมโครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียนสำหรับภาคเรียนที่ 2/2559 ชร 0023.15/ว1123 9 พฤศจิกายน 2559
.::  การบันทึกข้อมูลผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ป่วยเอดส์ ในระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พศ.2561 ชร 0023.15/ว1110 9 พฤศจิกายน 2559
.::  การอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มาเข้าร่วมพิธีสวดอภิธรรม พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดชหรือพิธีกรรมทางศาสนาของแต่ละศาสนา ชร 0023.15/ว1088 2 พฤศจิกายน 2559
.::  แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พศ.2560 ชร 0023.15/ว714 31 ตุลาคม 2559
.::  แนวทางการจัดหาพัสดุและการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ชร 0023.15/1507 31 ตุลาคม 2559
.::  การให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการก่อสร้างที่ได้รับผลกระทบจากการขาดแคลนแรงงาน อันเนื่องมาจากการปรับอัตราค่าจ้างขั่นต่ำ 300 บาท เพิ่มเติมจากมติคณะรัฐมนตรีเมืี่อวันที่ 25 พย.56 และเมื่อวันที่ 18 พย.57 ชร 0023.15/ว1065 28 ตุลาคม 2559
.::  หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่าเช่าของข้าราชการส่วนท้องถิ่น ชร 0023.15/ว1063 28 ตุลาคม 2559
.::  การดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ชร 0819(อกส.อ.)/3980 25 ตุลาคม 2559
.::  หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติในการช่วยเหลือเกษตรกรในภาวะราคาผลผลิตทางการเกษตรตกต่ำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชร 0023.15/ว1047 25 ตุลาคม 2559
.::  แนวทางการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนโดยมวลรวม ชร 0023.15/ว679 13 ตุลาคม 2559
.::  แนวทางการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนโดยมวลรวม ชร 0818.1(ศดธ)/3893 12 ตุลาคม 2559
.::  ขอให้ดำเนินงานตามกฎกระทรวงซึ่งออกตามความในมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พศ.2535 ชร 0023.15/ว987 10 ตุลาคม 2559
.::  การพิจารณาคุณวุฒิการศึกษา สำหรับการบรรจุและแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก ชร 0023.15/ว982 10 ตุลาคม 2559
.::  ซักซ้อมแนวทางการส่งหนังสือขอรับการสนับสนุนงบประมาณหรือขอความช่วยเหลือไปยังหน่วยงานภายนอก ชร 0023.15/ว988 10 ตุลาคม 2559
.::  การทบทวนและปรับปรุงตาราง Factor F ชร 0023.15/ว672 6 ตุลาคม 2559
.::  หลักเกณฑ์การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี กรณีมีหนี้ผูกพันและขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน ชร 0023.15/ว668 5 ตุลาคม 2559
.::  การพิจารณาคุณวุฒิการศึกษา สำหรับการบรรจุและแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก ชร 0023.15/ว964 3 ตุลาคม 2559
.::  ขอความร่วมมือดำเนินการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการประสานงานเพื่อบังคับให้กฎหมายที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม พศ.2550 ชร 0023.15/ว654 3 ตุลาคม 2559
.::  แนวทางการใช้จ่ายเงินอุดหนุนทั่วไป กำหนดวัตถุประสงค์ ปีงบประมาณ พศ.2558 และ พศ.2559 ที่เหลือจ่าย ชร 0023.15/ว950 30 กันยายน 2559
.::  ประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พศ.2560 ชร 0023.15/ว938 23 กันยายน 2559
.::  ซักซ้อมความเข้าใจในการเบิกค่าใช้จ่ายที่ให้ถือว่าเป็นรายจ่าย เมื่อได้รับแจ้งให้ชำระหนี้ ชร 0023.15/ว934 22 กันยายน 2559
.::  การติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ พศ.2559 ชร 0023.15/ว623 20 กันยายน 2559
.::  ขอความร่วมมือดำเนินการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการประสานงานเพื่อบังคับให้กฎหมายที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม พศ.2550 ชร 0013.2/22999 14 กันยายน 2559
.::  แบบตรวจข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมสำหรับจังหวัดและอำเภอ ชร 0023.15/ว903 15 กันยายน 2559
.::  บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ชร 0023.15/ว880 9 กันยายน 2559
.::  การกำหนดหลักเกณฑ์การจ่ายค่าพัสดุหรือค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้ขายหรือผู้รับจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชร 0023.15/ว881 9 กันยายน 2559
.::  ขอชี้แจงและทำความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิรูปการปกครองท้องถิ่น ชร 0023.15/ว854 2 กันยายน 2559
.::  แจ้งเวียนหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0804.3/6129 ลว 21 มิ.ย.55 ชร 0023.15/ว847 31 สิงหาคม 2559
.::  ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชาชน ชร 0818.1(ศดธ)/3301 29 สิงหาคม 2559
.::  กรณีปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ปฎิบัติหน้าที่ของนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถูกกล่าวหาว่ากระทำผิดทางวินัย ชร 0023.15/ว436 25 สิงหาคม 2559
.::  การดำเนินการตามกฎกระทรวงที่ออกตามความในมาตรา 12 วรรคสองแห่งพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ ชร 0023.15/ว827 24 สิงหาคม 2559
.::  คำแนะนำคณะกรรมการสาธารณสุข เรื่องแนวทางควบคุมการประกอบกิจการ การล้าง อบ รม หรือสะสมยางดิบ พศ.2559 ชร 0023.15/ว826 24 สิงหาคม 2559
.::  แนวทางการรับเงินอุดหนุนของจังหวัดและอำเภอจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชร 0023.15/ว817 22 สิงหาคม 2559
.::  การดำเนินการสมอบแข่งขันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชร 0023.15/ว813 18 สิงหาคม 2559
.::  ประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน ชร 0023.15/ว540 18 สิงหาคม 2559
.::  แจ้งแก้ไขชื่อรายการโครการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการสนับสนุนสถานศึกษา ชร 0023.15/ว531 15 สิงหาคม 2559
.::  แนวทางการดำเนินการทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น กรณีคณะกรรมการ ป.ป.ช.ชี้มูลความผิด ชร 0023.15/ว801 11 สิงหาคม 2559
.::  ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พศ.2560 รายการเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก รายการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม(นม)สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและรายการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ชร 0023.15/ว796 10 สิงหาคม 2559
.::  การตรวจสอบข้อมูลในระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชร 0023.15/ว524 10 สิงหาคม 2559
.::  ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พศ.2560 เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับสนับสนุนการจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ชร 0023.15/ว768 3 สิงหาคม 2559
.::  หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีในลักษณะค่าใช้สอยวัสดุและค่าสาธารณูปโภค ชร 0023.15/ว714 22 กรกฎาคม 2559
.::  แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ ชร 0023.15/ว713 22 กรกฎาคม 2559
.::  การได้มาซึ่งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเป็นการชั่วคราว ในกรณีที่มีการจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล เป็นเทศลบาล การยกฐานะเป็นเทศบาลหรือการเปลี่ยนแปลงฐานะของเทศบาล ชร 0023.15/ว711 21 กรกฎาคม 2559
.::  ซักซ้อมแนวทางกาาจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พศ.2560 ชร 0023.15/ว715 22 กรกฎาคม 2559
.::  ประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่องยกเลิกประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง หลักเกณฑ์การสนับสนุนขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบล ในการให้บริการสาธารณะ นร 0107/ว5334 4 กรกฎาคม 2559
.::  ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขกับพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล ชร 0023.15/ว672 6 กรกฎาคม 2559
.::  แนวทางการแก้ไขปัญหาและผลกระทบจากการปรับโครงสร้างเทศบาล ชร 0023.15/ว620 21 มิถุนายน 2559
.::  ขอหารือเกี่ยวกับจ้างผู้รับจ้างที่เป็นบุคคลธรรมดาไม่ได้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ 7 ชร 0023.15/ว585 13 มิถุนายน 2559
.::  การจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน(จปฐ)และข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ่้าน(กชช.2ค) ปี 2560 ชร 0819/ว1944 30 พฤษภาคม 2559
.::  ขอให้พิจารณาทบทวนการส่งบุคลากรในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมการอบรม ชร 0023.15/ว544 31 พฤษภาคม 2559
.::  ซักซ้อมแนวทางการสนับสนุนงบประมาณตามภารกิจถ่ายโอนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชร 0023.15/ว449 19 พฤษภาคม 2559
.::  แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการให้โอกาสผู้ติดเชื้อเอดส์ คนพิการและผู้เสพหรือผู้ติดยาเสพติด ชร 0023.15/ว495 18 พฤษภาคม 2559
.::  การยกเลิกหลักเกณฑ์ที่ไม่อาจใช้ในระบบจำแนกตำแหน่งในระบบใหม่ ชร 0023.15/ว193 18 พฤษภาคม 2559
.::  เงินรางวัลและค่าตอบแทนในการนำจับและดำเนินคดีความผิดฐานค้ามนุษย์ ชร 0023.15/ว475 16 พฤษภาคม 2559
.::  การให้ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นได้รับเงินเดือน ชร 0023.15/ว472 11 พฤษภาคม 2559
.::  การกำหนดสมรรถนะเพื่อการประเมินผลการปฏิบัติงานสำหรับพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นในระบบตำแหน่งวิทยฐานะ ชร 0023.15/ว460 10 พฤษภาคม 2559
.::  การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พศ.2558 ชร 0023.15/ว446 3 พฤษภาคม 2559
.::  ขอความร่วมมือดำเนินการที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สิ่งแวดล้อมปลอดบุหรี่ตาม พรบ.คุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ พศ.2535 และตามแผนยุทธศาสตร์การควบคุมยาสูบแห่งชาติ ฉบับที่ 2 ยุทธศาสตร์ที่ 5 นำสิ่งแวดล้อมให้ปลอดควันบุหรี่ ชร 0023.15/ว450 3 พฤษภาคม 2559
.::  ภารกิจและอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติโรคพิษสุนัขบ้า พศ.2535 ชร 0023.15/ว437 3 พฤษภาคม 2559
.::  หารือการเบิกจ่ายค่าเบื้ยประชุมคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด ชร 0023.15/ว1674 29 เมษายน 2559
.::  การเฝ้าระวังและเตือนภัยทางสังคม จ.เชียงราย ประจำปีงบประมาณ พศ..2559 และการเตรียมความพร้อมสำหรับปีงบประมาณต่อไป ชร 0023.15/ว285 27 เมษายน 2559
.::  การเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนและสนับสนุนการดำเนินการตามนโยบายรัฐบาล ชร 0023.15/ว401 22 เมษายน 2559
.::  หลักเกณฑ์และแนวทางการจัดทำร่างพระราชบัญญํติโอนงบประมาณรายจ่าย พศ..... ชร 0023.15/ว402 22 เมษายน 2559
.::  การขยายระยะเวลากำหนดวงเงินวิธีการจัดหาพัสดุ โดยยกเว้นระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พศ.2535และที่แก้ไขเพิ่มเติม ชร 0023.15/ว371 12 เมษายน 2559
.::  หารือกรณี อบต.แม่สลองนอกขอทำความตกลงเพื่อดำเนินการสนับสนุนงบประมาณเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการรับ-ส่งนักเรียน ชร 0023.15/ว255 11 เมษายน 2559
.::  การดำเนินการแต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการต่างๆ ตามกฎหมายบัญญัติให้เป็นไปตามกรอบระยะเวลาตามกฎหมาย ชร 0023.15/ว245 7 เมษายน 2559
.::  การแก้ไขปรับปรุงรายการข้อมูลระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชร 0023.15/ว328 29 มีนาคม 2559
.::  ซักซ้อมการเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลพนักงานส่วนท้องถิ่น ชร 0023.15/ว315 28 มีนาคม 2559
.::  ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ระบบการบริหารจัดการร้านจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนต้นแบบ นร 0107/ว2032 7 มีนาคม 2559
.::  สรุปผลการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 27 ชร 0023.15/ว205 22 มีนาคม 2559
.::  หลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชร 0023.15/ว281 15 มีนาคม 2559
.::  การจัดเก็บข้อมูลสถานการณ์ทางสังคมจังหวัด(สคจ.)ปี 2559 ชร0005/ว6010 10 มีนาคม 2559
.::  มาตรการระงับการดำเนินการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชร 0023.15/ว275 14 มีนาคม 2559
.::  การระบุตำแหน่งและการเปลี่ยนบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐจากระบบซีเป็นระบบจำแนกตำแหน่งเป็นประเภทตามลักษณะงาน ชร 0023.15/ว272 14 มีนาคม 2559
.::  สรุปการประชุมมอบนโยบายสำคัญของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยในส่วนภูมิภาคในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ(17 จังหวัด) ชร 0023.15/ว264 11 มีนาคม 2559
.::  แจ้งประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เรื่องรายชื่อสถานสงเคราะห์ของรัฐ(ฉบับที่6)พศ.2558 ชร 0023.15/ว261 10 มีนาคม 2559
.::  สรุปการประชุมมอบนโยบายสำคัญของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยในส่วนภูมิภาคในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ(20 จังหวัด) ชร 0023.15/ว238 7 มีนาคม 2559
.::  การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันในช่วงฤดูแล้ง ประจำปี 2559 ชร 0023.15/207 26 พฤศจิกายน 2558
.::  การเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร ชร 0023.15/ว205 25 กุมภาพันธ์ 2559
.::  ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการลงโทษทางวินัยให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2536 ชร 0023.15/ว194 18 กุมภาพันธ์ 2559
.::  การจัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกให้แก่คนพิการและผู้สูงอายุ ชร 0023.15/ว187 16 กุมภาพันธ์ 2559
.::  การขอรับการสนับสนุนงบประมาณของอำเภอต่าง ๆ เพื่อกิจการของกิ่งกาชาด ชร 0023.15/ว189 16 กุมภาพันธ์ 2559
.::  แนวทางและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายต่างๆ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ชร 0023.15/ว174 12 กุมภาพันธ์ 2559
.::  การแต่งกายเครื่องแบบของพนักงานส่วนท้องถิ่นตามระบบจำแนกตำแหน่งในระบบแท่ง ชร 0023.15/ว172 12 กุมภาพันธ์ 2559
.::  แผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ที่ทำการปกครอง จ.เชียงราย ประจำปี 2559 ชร 0818.3/ว163 12 กุมภาพันธ์ 2559
.::  ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารบุคคล ชร 0023.15/ว133 2 กุมภาพันธ์ 2559
.::  การยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน ชร 0023.15/ว128 1 กุมภาพันธ์ 2559
.::  ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเร่งรัดติดตามเกี่ยวกับกรณีเงินขาดบัญชีหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริต(ฉบับที่2)พศ.2558 ชร 0023.15/ว127 1 กุมภาพันธ์ 2559
.::  การเบิกจ่ายเงินทุนการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชร 0023.15/ว125 1 กุมภาพันธ์ 2559
.::  ขอความร่วมมือดำเนินการกวาดล้างโปลิโอตามนโยบายฉากสุดท้ายของการกวาดล้างโปลิโอระดับโลก ชร 0023.15/ว124 1 กุมภาพันธ์ 2559
.::  โครงการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนกเชิงรุกแบบบูรณาการของประเทศไทย ครั้งที่1/2559 ชร 0023.15/ว123 1 กุมภาพันธ์ 2559
.::  การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชร 0023.15/ว119 29 มกราคม 2559
.::  ขอความร่วมมือสำรวจข้อมูลอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่บ้านและการปรับปรุงสภาพแวดล้อมบ้านให้ผู้สูงอายุ ชร 0005/ว 290 19 มกราคม 2559
.::  การคัดเลือกศูนย์ อปพร.ดีเด่นและ อปพร.ดีเด่น ประจำปี 2559 ชร 0818.3/099 22 มกราคม 2559
.::  เหตุการณ์ความไม่สงบเรียบร้อยในกลุ่มอาเซียนของประเทศ ชร 0818.3/8 21 มกราคม 2559
.::  การคัดเลือกครอบครัวร่มเย็นระดับจังหวัด ประจำปี 2559 ชร 0818.1/199 18 มกราคม 2559
.::  การจัดทำโครงการมอบเป็นของขวัญให้แก่ประชาชน มหาดไทยห่วงใย ใส่ใจผู้สูงอายุ ชร 0023.15/ว68 18 มกราคม 2559
.::  การตรวจสอบและบันทึกข้อมูลผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ ชร 0023.15/ว18 12 มกราคม 2559
.::  ซักซ้อมแนวทางการคำนวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชร 0023.15/ว40 12 มกราคม 2559
.::  การกำหนดกลุ่มงานที่เกี่ยวข้องเกื้อกูลกันตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานส่วนท้องถิ่น ชร 0023.15/ว41 12 มกราคม 2559
.::  แนวทางการปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปีตามระบบจำแนกตำแหน่งใหม่(ระบบแท่ง) ฃร 0023.15/ว47 12 มกราคม 2559
.::  แจ้งระงับการดำเนินการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชร 0023.15/ว45 12 มกราคม 2559
.::  ขอความร่วมมือรายงานผลการแก้ไขปัญหาการกระทำความรุนแรงในครอบครัว ชร 0023.15/ว13 8 มกราคม 2559
.::  มาตราการระงับการแข่งขันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชร 0023.15/ว001 4 มกราคม 2559
.::  แจ้งระงับการดำเนินการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชร 0023.15/ว002 4 มกราคม 2559
.::  การแต่งตั้งข้าราชการส่วนท้องถิ่น พนักงานส่วนท้องถิ่นเป็นเจ้าหน้าที่พัสดุ หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ ผู้ควบคุมงานและคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างตามโครงการภายใต้มาตราการกระตุ้นเศรษฐกิจ ชร 0023.15/ว005 4 มกราคม 2559
.::  การปรับปรุงแก้ไขหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ กรณีฉุกเฉิน พศ.2556 ข้อ5.1.14(กรณีภัยหนาว) ชร 0818.3/ว1239 28 ธันวาคม 2558
.::  ขอความร่วมมือเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณของกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ประจำปี 2560 ชร 0023.15/ว112 28 กุมภาพันธ์ 2560
.::  โครงการชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste) และโครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) ชร 0023.15/ว114 28 กุมภาพันธ์ 2560
.::  แจ้งแนวทางการชำระหนี้ค่าหุ้น-หนี้ประจำเดือน ชร 0023.15/ว115 28 กุมภาพันธ์ 2560
.::  การบังคับใช้กฎหมายควบคุมอาคารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชร 0023.15/ว155 15 กุมภาพันธ์ 2560
.::  หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการช่วยเหลือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นและจังหวัดที่ประสบสาธารณภัยตามพระราชบัญญํัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พศ.2550 ชร 0023.15/ว154 15 กุมภาพันธ์ 2560
.::  การดำเนินงานอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนจากต่างจังหวัดในการเดินเข้าเฝ้าฯ กราบถวายบังคับพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ชร 0818.3/ว150 15 กุมภาพันธ์ 2560
.::  กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับานวิจัยที่ใช้งบประมาณเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง(8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พศ.2540 ชร 0817.1/ว138 14 กุมภาพันธ์ 2560
.::  แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ กรณีผู้สูงอายุต้องโทษจำคุก ชร 0023.15/ว80 10 กุมภาพันธ์ 2560
.::  ตอบข้อหารือการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ชร 0023.15/ว79 10 กุมภาพันธ์ 2560
.::  กำหยดนโยบายความโปร่งใสและตรวจสอบได้ของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ชร 0023.15/ว77 10 กุมภาพันธ์ 2560
.::  แนวทางการดำเนินงานด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมสำหรับส่วนราชการ ชร 0818.1/ว129 9 กุมภาพันธ์ 2560
.::  การดำเนินโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(ITA)ประจำปีงบประมาณ พศ.2560 ชร 0023.15/ว118 8 กุมภาพันธ์ 2560
.::  การประกาศเจตจำนงการบริหารด้วยความสุจริตของหน่วยงาน ชร 0023.15/ว116 8 กุมภาพันธ์ 2560
.::  การบังคับใช้กฎกระทรวงกำหนดลักษณะอาคารและประเภทอื่นที่ใช้ประกอบธุรกิจโรงแรม ชร 0818.1/ว126 9 กุมภาพันธ์ 2560
.::  การได้รับเงินประจำตำแหน่งของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ประเภทวิชาการ ตำแหน่งวิชาชีพเฉพาะ(วช.) ชร 0023.15/ว71 8 กุมภาพันธ์ 2560
.::  การประกาศเจตจำนงการบริหารด้วยความสุจริต ชร 0023.15/ว108 2 กุมภาพันธ์ 2560
.::  มาตรการตรวจสอบแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ ชร 0023.15/ว107 2 กุมภาพันธ์ 2560
.::  การสนับสนุนโครงการเวียงป่าเป้า ปลอดภัยจากอัคคีภัย และขยายผลการดำเนินงานเพื่อยกระดับการป้องกันและลดความเสี่ยงด้านอัคคีภัย ชร 0818.3/106 2 กุมภาพันธ์ 2560
.::  พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง(ฉบับที่ 2)พศ.2560 ชร 0023.15/ว101 1 กุมภาพันธ์ 2560
.::  แนวทางการดำเนินงานการอุดหนุนทั่วไป เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ป่วยเอดส์ ประจำปีงบประมาณ พศ.2560 ชร 0023.15/ว102 1 กุมภาพันธ์ 2560
.::  ซักซ้อมแนวทางการใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการกิจการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ชร 0021/ว63 18 มกราคม 2560
.::  การกำกับดูแลการประกอบกิจการหอพัก ชร 0023.15/ว94 31 มกราคม 2560
.::  การยกเลิกการชะลอการสอบแข่งขันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นการชั่วคราว ชร 0023.15/ว92 30 มกราคม 2560
.::  การดำเนินการสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น ชร 0023.15/ว91 30 มกราคม 2560
.::  แก้ไขมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง เจ้าพนักงานทะเบียน ชร 0023.15/ว50 30 มกราคม 2560
.::  แจ้งมติคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 1/2560 ชร 0023.15/ว86 30 มกราคม 2560
.::  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การแข่งขันกีฬาและการส่งตัวนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พศ.2559 ชร 0023.15/ว73 23 มกราคม 2560
.::  การกำกับดูแลการดำเนินงานของโรงฆ่าสัตว์ในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชร 0023.15/ว72 23 มกราคม 2560
.::  ประชาสัมพันธ์การขึ้นทะเบียนที่ดิน สวนป่าผ่านระบบออนไลน์ ชร 0013.3/238 10 มกราคม 2560
.::  แนวทางการดำเนินงานป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชร 0023.15/ว66 20 มกราคม 2560
.::  ขอความร่วมมือขึ้นทะเบียนสุนัขและแมวในระบบสารสนเทศเพื่อการเฝ้าระวังโรคพิษสุนัขบ้า ชร 0023.15/ว65 20 มกราคม 2560
.::  ตอบข้อหารือการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจััดทำแหนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(ฉบับที่2) พศ.2559 ชร 0023.15/ว50 17 มกราคม 25620
.::  กลุ่มบุคคลกระทำการปลุกระดมให้เกิดความแตกแยกระหว่างประชาชน ชร 0818.3/ว58 17 มกราคม 25620
.::  ขอหารือการดำเนินการตามกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินความพร้อมในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พศ.2547และที่แก้ไขเพิ่มเติม ชร 0023.15/ว55 17 มกราคม 25620
.::  บัญชีนวัตกรรมไทย ชร 0023.15/ว53 17 มกราคม 25620
.::  การดำเนินการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสซิกา ชร 0818.3/ว47 16 มกราคม 2560
.::  ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU) หรือเอกสารในลักษณะเดียวกันในการบริหารจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ชร 0023.15/ว48 17 มกราคม 25620
.::  การเสนอขอพระราชทานเครื่องอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2560 ชร 0023.15/ว31 18 มกราคม 2560
.::  รายชื่อหน่วยงานและตำแหน่ง(ภาษาอังกฤษ)ตามโครงสร้างการแบ่งงานภายในตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย(ฉบับที่ 2) พศ.2559 ชร 0023.15/ว38 12 มกราคม 2560
.::  คู่มือการบันทึกแบบสำรวจข้อมูลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงท้องถ่ิน (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) ประจำปีงบประมาณ พศ.2560 ชร 0023.15/ว37 12 มกราคม 2560
.::  กฎกระทรวงว่าด้วยการควบคุมเครื่องเล่น พศ.2558 ชร 0023.15/ว39 12 มกราคม 2560
.::  การแอบอ้างเพื่อหลอกลวงหาผลประโยชน์จากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชร 0023.15/ว33 12 มกราคม 2560
.::  ประชาสัมพันธ์เส้นทางศึกษาโครงการพระราชดำริตามรอยพระบาทตามศาสตร์พระราชา ชร 0023.15/ว16 11 มกราคม 2560
.::  การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พศ.2560 เงินอุดหนุนทั่วไป ไตรมาสที่ 2 ชร 0023.15/ว17 9 มกราคม 2560
.::  การบันทึกข้อมูลและปรับปรุงในระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO) ชร 0023.15/ว25 9 มกราคม 2560
.::  โครงการอบรมสัมมนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการเบิกจ่ายเงินของหน่วยงานคลัง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ พศ.2560 ชร 0023.15/ว24 9 มกราคม 2560
.::  ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขกับพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล ชร 0023.15/ว23 9 มกราคม 2560
.::  การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พศ.2560 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไตรมาสที่2 (เดือนมกราคม-มีนาคม 2560) ชร 0023.15/ว15 9 มกราคม 2560
.::  การแจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พศ.2560 งบเงินอุดหนุน อุดหนุนทั่วไปเพื่อสนับสนุนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท.(ด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น) ชร 0023.15/ว20 9 มกราคม 2560
.::  แจ้งจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พศ.2560 งวดที่2 (เดือนมกราคม-มีนาคม2560) ชร 0023.15/ว18 9 มกราคม 2560
.::  การสนับสนุนให้หน่วยงานราชการไทยจัดทำแบบฟอร์มเอกสารราชการ 2 ภาษา ชร 0023.15/ว21 9 มกราคม 2560
.::  ผลการพิจารณาคัดเลือก คนดีศรีแม่จัน ประจำปี พศ.2560 ชร 0023.15/ว12 9 มกราคม 2560
.::  การแก้ไขปัญหาผักตบชวา ชร 0814.3/ว 9 มกราคม 2560
.::  การจัดพิธีบรรจุดวงชะตาเมืองแม่จันและศิลาฤกษ์ยกช่อฟ้าวิหารพระเมืองแม่จัน ชร 0818.1/ว5 5 มกราคม 2560
.::  การจัดงานของดีอำเภอแม่จัน ประจำปี 2560 ชร 0818.1/ว8 6 มกราคม 2560
.::  จัดส่งคู่มือการเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานส่วนท้องถิ่นให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ชร 0023.15/ว01 5 มกราคม 2560
.::  แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการให้ของขวัญ ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด ชร 0017.5/ว82 4 มกราคม 2560
.::  แนวทางการบริหารจัดารความเร็วในพื้นที่ชุมชน ชร 0023.15/ว04 4 มกราคม 2560
.::  หารือแนวทางการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.) ชร 0023.15/ว1306 30 ธันวาคม 2559
.::  ร้องเรียนกลุ่มผู้ประกอบธุรกิจขุดดิน ถมดิน โดยไม่ได้รับอนุญาต ชร 0023.15/ว1305 30 ธันวาคม 2559
.::  แจ้งมติคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดเชียงราย ครั้งที่12/2559 ชร 0023.15/ว1303 30 ธันวาคม 2559
.::  การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการกลั่นกรองการขอปรับแผนอัตรากำลัง 3 ปี(ปีงบประมาณ พศ.2558-2560)ขององค์การบริหารส่วนตำบล ชร 0023.15/ว1302 30 ธันวาคม 2559
.::  โครงการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนกเชิงรุกแบบบูรณาการของประเทศไทย ครั้งที่1/2560 ชร 0023.15/ว1299 30 ธันวาคม 2559
.::  การจัดงานโครงการส่งท้ายปีเก่าวิถีไทย ต้อนรับปีใหม่วิถีพุทธ พุทธศักราช2560 ชร 0831/51 27 ธันวาคม 2559
.::  การตรวจสอบข้อมูลการใช้งานกล้องโทรทัศน์วงจรปิด(CCTV) ชร 0017.3/ว33647 30 ธันวาคม 2559
.::  การกรอกข้อมูลการใช้งานกล้องโทรทัศน์วงจรปิด(CCTV) ชร 0017.3/ว33749 30 ธันวาคม 2559
.::  แผนการกำจัดผักตบชวา โดยสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงราย ชร 0023.15/ว840 29 ธันวาคม 2559
.::  ซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ์เงื่อนไขและวิธีการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมัลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปี ชร 0023.15/ว838 29 ธันวาคม 2559
.::  การประชุมซักซ้อมการคัดเลือก กรณีมีเหตุพิเศษไม่ต้องสอบแข่งขัน สำหรับตำแหน่งครูผู้ช่วยและครูผู้ดูแลเด็ก ชร 0023.15/ว837 29 ธันวาคม 2559
.::  การชี้แจงการขอปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พศ.2558-2560)ขององค์การบริหารส่วนตำบล ชร 0023.15/844 30 ธันวาคม 2559
.::  ขอเชิญประชุมเตรียมความพร้อมจัดมวยปูนเสือ ชร 0818.1/ว1293 30 ธันวาคม 2559
.::  ขอความร่วมมือเป็นเจ้าภาพในการตรวจติดตามและให้คำแนะนำการปฏิบัติราชการและประชุมประจำเดือนของส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอแม่จัน ชร 0818.1/ว 932 21 กันยายน 2559
 
 
 

จำนวนผู้เยี่ยมชม 160363 คน    กำลังออนไลน์ 2 คน

องค์การบริหารส่วนตำบลสันทราย
เลขที่ 230 หมู่ 2 ตำบลสันทราย อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 57110
โทรศัพท์และโทรสาร: 053-160821

สงวนลิขสิทธิ์ ค.ศ.2016 องค์การบริหารส่วนตำบลสันทราย ออกแบบและพัฒนาโดย : เชียงรายเอ็นเทอร์ซอฟต์