ข้อมูลพื้นฐาน : ข้อมูลทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตำบลสันทราย
โครงสร้างพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตำบลสันทราย
คำขวัญ และ วิสัยทัศน์
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองการศึกษา
กองช่าง
ตรวจสอบภายใน
การเงิน-การคลัง
การจดทะเบียนพาณิชย์
รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ 1)
รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ 1)
งานจัดเก็บรายได้
คำแนะนำการชำระภาษีท้องถิ่น
แผนพัฒนาสามปี
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสันทรายเรื่องการใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสามปี (พ.ศ.2559 -2561)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสันทรายเรื่องการใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสามปี (พ.ศ.2560 -2562)
งบประมาณรายจ่าย
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่องงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม(ฉบับที่ 1) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2559
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2560
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำล เรื่อง งปบระมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2561(1)
เกร็ดความรู้ สาระน่าอ่าน
เรื่องเล็ก..อย่ามองข้าม
อาหารทำลายกระดูก
สี่อาหารดีดี สำหรับหนุ่มๆ
ประโยชน์ดี ๆของยาสีฟัน
อาหารช่วยแก้ง่วง
อาหารแสลงหน้าร้อน
กินหวานมากไป ร่างกายพัง
ดื่มน้ำตอนไหนดีต่อร่างกาย
รายงานผลปฏิบัติงาน
รอเพิ่มข้อมูล
ประกาศ ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
ประกาศ..กำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี 2559
ประกาศ..เรียกประชุมสภา สมัยสามัญที่ 1 ปี 2559
ประกาศ..เรียกประชุมสภา สมัยสามัญที่ 2 ปี 2559
ประกาศ..เรียกประชุมสภา สมัยสามัญที่ 3 ปี 2559
ประกาศ..เรียกประชุมสภา สมัยสามัญที่ 4 ปี 2559
รายงานการประชุมสภาฯ
รายงานประชุมสภา สมัยสามัญที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559
รายงานประชุมสภา สมัยสามัญที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2559
รายงานประชุมสภา สมัยวิสามัญที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559
รายงานประชุมสภา สมัยสามัญที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559
รายงานประชุมสภา สมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559
รายงานประชุมสภา สมัยสามัญที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559
รายงานประชุมสภา สมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2559
รายงานประชุมสภา สมัยสามัญที่ 4 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2559
แผนการดำเนินงาน
รอเพิ่มข้อมูล
แผนการจัดหาพัสดุ
แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2559
แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
ประการเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เอกสารดาวน์โหลด
รอเพิ่มข้อมูล
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
แบบสรุปการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.) ประจำเดือน กรกฎาคม 2558
แบบสรุปการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.) ประจำเดือน สิงหาคม 2558
แบบสรุปการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.) ประจำเดือน กันยายน 2558
แบบสรุปการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.) ประจำเดือน ตุลาคม 2558
แบบสรุปการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.) ประจำเดือน พฤศจิกายน 2558
แบบสรุปการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.) ประจำเดือน ธันวาคม 2558
แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559 (ไตรมาสที่ 1)
แบบสรุปการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.) ประจำเดือน มกราคม 2559
แบบสรุปการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.) ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2559
แบบสรุปการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.) ประจำเดือน มีนาคม 2559
แบบสรุปการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.) ประจำเดือน เมษายน 2559
แบบสรุปการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.) ประจำเดือน พฤษภาคม 2559
แบบสรุปการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.) ประจำเดือน มิถุนายน 2559
แบบสรุปการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.) ประจำเดือน กรกฎาคม 2559
แบบสรุปการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.) ประจำเดือน สิงหาคม 2559
แบบสรุปการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.) ประจำเดือน กันยายน 2559
แบบสรุปการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.) ประจำเดือน ตุลาคม 2559
แบบสรุปการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.) ประจำเดือน ธันวาคม 2559
แบบสรุปการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.) ประจำเดือน มกราคม 2560
แบบสรุปการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.) ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560
แบบสรุปการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.) ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560
แบบสรุปการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.) ประจำเดือน มีนาคม 2560
แบบสรุปการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.) ประจำเดือน เมษายน 2560
แบบสรุปการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.) ประจำเดือนพฤษภาคม 2560
งบแสดงฐานะทางการเงิน
งบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
คู่มือสำหรับประชาชนองค์การบริหารส่วนตำบลสันทราย อ.แม่จัน จ.เชียงราย
คู่มือสำหรับประชาชนองค์การบริหารส่วนตำบลสันทราย อ.แม่จัน จ.เชียงราย
แผนอัตรากำลัง
แผนอัตรากำลังพนักงาน 3 ปี/พนักงานจ้าง 4 ปี
แผนอัตรากำลังพนักงาน 3 ปี/พนักงานจ้าง 4 ปี (2)
ประกาศ..ว่าด้วยประมวลจริยธรรมของราชการ
ประกาศ..ว่าด้วยประมวลจริยธรรมของราชการ
นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี
นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลสันทราย
การมอบอำนาจการปฏิบัติราชการ
รวมลิ้งค์ อปท.เชียงราย
รวมลิงค์หน่วยงานราชการ
เว็บไซต์จังหวัดเชียงราย
» เชียงรายโฟกัส ดอทคอม
» จังหวัดเชียงราย
» เทศบาลนครเชียงราย
» ศูนย์ปฏิบัติการจังหวัด
» สนง.เกษตรจังหวัด
» สนง.เกษตรและสหกรณ์
» สนง.สถิติจังหวัด
» สนง.ประกันสังคม
» สนง.ปศุสัตว์จังหวัด
» สถานีอุตุนิยมวิทยา
» สนง.คลังจังหวัด
» ศูนย์การศึกษานอกระบบ
» ททท.สนง.เชียงราย
» ด่านศุลกากรแม่สาย
» ศูนย์ท่องเที่ยวเชียงราย
» สนง.การท่องเที่ยวและกีฬา จ.เชียงราย
» องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
 
 
 

 

ประกาศราคากลางขุดลอก ม. 9 บ้านนาล้อม

โพสเมื่อ 21/02/2018 เวลา 17:12:48 น.

ประกาศราคากลางขุดลอก ม. 8 บ้านโพธนาราม

โพสเมื่อ 21/02/2018 เวลา 17:12:22 น.

ประกาศราคากลางขุดลอก ม. 7 บ้านดง

โพสเมื่อ 21/02/2018 เวลา 17:11:49 น.

ประกาศราคากลางขุดลอก ม. 6 บ้านแหลว

โพสเมื่อ 21/02/2018 เวลา 17:11:25 น.

ประกาศราคากลางขุดลอก ม. 6 บ้านแหลว

โพสเมื่อ 21/02/2018 เวลา 17:11:11 น.

ประกาศราคากลางขุดลอก ม. 6 บ้านแหลว

โพสเมื่อ 21/02/2018 เวลา 17:10:46 น.

ประกาศราคากลางขุดลอก ม. 5 บ้าน ดงสุวรรณ

โพสเมื่อ 21/02/2018 เวลา 17:10:20 น.

โครงการขุดลอก ม. 2 บ้านจอมจันทร์

โพสเมื่อ 21/02/2018 เวลา 17:09:25 น.

ประกาศราคากลางโครงการรางระบายน้ำ คสล.หมู่6 บ้านแหลว

โพสเมื่อ 21/02/2018 เวลา 17:08:33 น.

ประกาศราคากลางโครงการวางท่อ คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 5 บ้านดงสุวรรณ

โพสเมื่อ 21/02/2018 เวลา 17:07:29 น.

ประกาศราคากลาง ก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล. ม.5 บ้านดงสุวรรณ

โพสเมื่อ 21/02/2018 เวลา 17:06:38 น.

ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนโดยถมหินคลุก ม. 9 ตำบลสันทราย

โพสเมื่อ 21/02/2018 เวลา 17:05:28 น.

ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนโดยถมหินคลุก ม.8ตำบลสันทราย

โพสเมื่อ 21/02/2018 เวลา 17:04:43 น.

ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนโดยถมหินคลุก ม.7 ตำบลสันทราย

โพสเมื่อ 21/02/2018 เวลา 17:04:23 น.

ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนโดยถมหินคลุก ม. 6ตำบลสันทราย

โพสเมื่อ 21/02/2018 เวลา 17:03:48 น.

ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนโดยถมหินคลุก ม. 5 ตำบลสันทราย

โพสเมื่อ 21/02/2018 เวลา 17:03:33 น.

ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนโดยถมหินคลุก ม.3ตำบลสันทราย

โพสเมื่อ 21/02/2018 เวลา 17:03:10 น.

ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนโดยถมหินคลุก ม.2ตำบลสันทราย

โพสเมื่อ 21/02/2018 เวลา 17:02:49 น.

โครงการก่อสร้างกำแพงกันดิน คสล. บริเวรไหล่ทางสายบ้านแหลว ม. 6 บ้านแหลว ตำบลสันทราย อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

โพสเมื่อ 22/01/2018 เวลา 14:32:59 น.

ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. ขนาดกว้าง 1.20 เมตร ลึก 0.90 เมตร ยาว 6.00 เมตร จำนวน 2 จุด บริเวณถนนสายบ้านแหลว-บ้านศาลา หมู่ที่ 6 บ้านแหลว ตำบลสันทราย อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

โพสเมื่อ 22/01/2018 เวลา 14:31:26 น.

ประกาศราคกลางก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล. บริเวณลำเหมืองกลาง ม.9 บ้านนาล้อม

โพสเมื่อ 22/01/2018 เวลา 14:26:25 น.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง สายบ้านแหลว-บ้านศาลา บ้านแหลว หมู่ที่ 6 ตำบลสันทราย อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

โพสเมื่อ 04/01/2018 เวลา 11:50:15 น.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง สายบ้านแหลว-บ้านสันทราย บ้านแหลว หมู่ที่ 6 ตำบลสันทราย อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

โพสเมื่อ 04/01/2018 เวลา 11:49:38 น.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบผิวดิน ขนาดใหญ่ บริเวณ หมู่ที่ 3 บ้านดอยต่อ ตำบลสันทราย อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

โพสเมื่อ 04/01/2018 เวลา 11:48:00 น.

ประกาศราคากลางก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบผิวดิน ขนาดใหญ่ ความจุ 30 ลบ.ม. ที่ตั้งสาธารณะประโยชน์ หนองห้าว หมู่ที่ 3 บ้านดอยต่อ ตำบลสันทราย อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

โพสเมื่อ 13/12/2017 เวลา 09:02:46 น.

ประกาศราคากลางก่อสร้างถนนลาดยาง (สายบ้านแหลว- บ้านสันทราย) หมู่ที่ 6 ตำบลสันทราย มีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 3,516 ตารางเมตร อบต.สันทราย

โพสเมื่อ 13/12/2017 เวลา 09:00:58 น.

ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายบ้านแหลว- บ้านศาลา)

โพสเมื่อ 13/12/2017 เวลา 08:59:30 น.

ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมคอสะพาน คสล. บริเวณสะพานถนนหลังโรงเรียนบ้านแหลว-นาล้อม หมู่ 6 บ้านแหลว

โพสเมื่อ 19/07/2017 เวลา 10:11:30 น.

ประกาศราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน จำนวน 2 เครื่อง

โพสเมื่อ 12/07/2017 เวลา 16:56:58 น.

ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์การเรียนรู้ชุมชนตำบลสันทราย อ.แม่จัน จ.เชียงราย

โพสเมื่อ 23/06/2017 เวลา 09:55:22 น.


รายการข่าวทั้งหมด 82 รายการ : 3 Page : 1 [ 2 ][ 3 ] Next>>

จำนวนผู้เยี่ยมชม 41039 คน    กำลังออนไลน์ 17 คน

องค์การบริหารส่วนตำบลสันทราย
เลขที่ 230 หมู่ 2 ตำบลสันทราย อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 57110
โทรศัพท์และโทรสาร: 053-160821

สงวนลิขสิทธิ์ ค.ศ.2016 องค์การบริหารส่วนตำบลสันทราย ออกแบบและพัฒนาโดย : เชียงรายเอ็นเทอร์ซอฟต์