ข้อมูลพื้นฐาน : ข้อมูลทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตำบลสันทราย
โครงสร้างพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตำบลสันทราย
แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
อำนาจหน้าที่
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองการศึกษา
กองช่าง
ตรวจสอบภายใน
รวมลิ้งค์ อปท.เชียงราย
รวมลิงค์หน่วยงานราชการ
เว็บไซต์จังหวัดเชียงราย
» เชียงรายโฟกัส ดอทคอม
» จังหวัดเชียงราย
» เทศบาลนครเชียงราย
» ศูนย์ปฏิบัติการจังหวัด
» สนง.เกษตรจังหวัด
» สนง.เกษตรและสหกรณ์
» สนง.สถิติจังหวัด
» สนง.ประกันสังคม
» สนง.ปศุสัตว์จังหวัด
» สถานีอุตุนิยมวิทยา
» สนง.คลังจังหวัด
» ศูนย์การศึกษานอกระบบ
» ททท.สนง.เชียงราย
» ด่านศุลกากรแม่สาย
» ศูนย์ท่องเที่ยวเชียงราย
» สนง.การท่องเที่ยวและกีฬา จ.เชียงราย
» องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
 
 
 

 

ประกาศผู้ชนะการเสนอ จ้างเหมาซ่อมแซมถนนโดยการถมหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โพสเมื่อ 11/08/2020 เวลา 10:11:33 น.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสื่อการเรียนการสอน(รายหัว) จำนวน 66 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โพสเมื่อ 11/08/2020 เวลา 10:08:23 น.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำอาหารกลางวันพร้อมอาหารว่าง สำหรับเด็กเล็ก ศพด.อบต.สันทรายประจำเดือนสิงหาคม. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โพสเมื่อ 06/08/2020 เวลา 13:45:58 น.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการขยายเขตเสียงตามสาย ม.2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โพสเมื่อ 06/08/2020 เวลา 13:45:06 น.

ประกาศการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับเด็กเล็ก ศพด.อบต.สันทราย ประจำเดือน สิงหาคม 2563โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โพสเมื่อ 06/08/2020 เวลา 13:43:32 น.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับเด็กนักเรียน โรงเรียนบ้านแหลว ประจำเดือนสิงหาคม. 2563

โพสเมื่อ 06/08/2020 เวลา 13:42:29 น.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเก้าอี้สำนักงานแบบล้อเลื่อนสำหรับผู้บริหาร จำนวน 1 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โพสเมื่อ 06/08/2020 เวลา 13:41:09 น.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกปริ้นเตอร์) จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โพสเมื่อ 06/08/2020 เวลา 13:39:47 น.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาซ่อมแซมเครื่องพ่นหมอกควัน จำนวน 4 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โพสเมื่อ 04/08/2020 เวลา 14:06:29 น.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. ม.5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โพสเมื่อ 30/07/2020 เวลา 16:25:44 น.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โพสเมื่อ 30/07/2020 เวลา 16:07:43 น.

ประกาศผู้ชนะ ผู้เสนอราคาจัดซื้อสารกำจัดยุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โพสเมื่อ 30/07/2020 เวลา 15:59:18 น.

ประกาศการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน 25 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โพสเมื่อ 30/07/2020 เวลา 15:57:54 น.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับเด็กเล็ก ศพด.อบต.สันทราย ประจำเดือน กรกฏาคม 2563

โพสเมื่อ 03/07/2020 เวลา 14:40:18 น.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านแหลว ประจำเดือน กรกฎาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โพสเมื่อ 03/07/2020 เวลา 14:38:51 น.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำอาหารกลางวันพร้อมอาหารว่าง สำหรับเด็กเล็ก ศพด.อบต.สันทราย ประจำเดือน กรกฎาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โพสเมื่อ 03/07/2020 เวลา 14:37:09 น.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันดีเซลและน้ำมันเบนซินใช้สำหรับเครื่องพ่นหมอกควันเพื่อป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โพสเมื่อ 03/07/2020 เวลา 14:35:25 น.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สารกำจัดยุง

โพสเมื่อ 03/07/2020 เวลา 14:34:03 น.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 840 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โพสเมื่อ 30/06/2020 เวลา 09:56:03 น.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โพสเมื่อ 30/06/2020 เวลา 09:53:38 น.

ประกาศการเสนอราคา ซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดแยกส่วน(แบบแขวน) จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โพสเมื่อ 18/06/2020 เวลา 09:41:49 น.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพัดลมติดผนัง จำนวน 3 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โพสเมื่อ 18/06/2020 เวลา 09:39:33 น.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โพสเมื่อ 08/06/2020 เวลา 11:12:47 น.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการตามตัวชี้วัดที่ 1 มิติที่ 2 ด้านคุณภาพการให้บริการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โพสเมื่อ 25/05/2020 เวลา 15:22:05 น.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันดีเซลและน้ำมันดีเซล 95 เพื่อดำเนินการป้องก้นการระบาดโรคไข้เลือดออก

โพสเมื่อ 25/05/2020 เวลา 14:32:37 น.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับเด็กนักเรียน โรงเรียนบ้านแหลว ตั้งแต่วันที่ 18 พ.ค.- 30 มิ.ย. 2563

โพสเมื่อ 19/05/2020 เวลา 08:33:40 น.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับเด็กเล็ก ศพด.อบต.สันทราย ตั้งแต่วันที่ 18 พ.ค.-30 มิ.ย. 2563

โพสเมื่อ 19/05/2020 เวลา 08:32:27 น.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำอาหารกลางวันพร้อมอาหารว่าง สำหรับเด็กเล็ก ศพด.อบต.สันทรายตั้งแต่วันที่ 12 พ.ค.-30 มิ.ย. 2563

โพสเมื่อ 19/05/2020 เวลา 08:30:36 น.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงอาคาร ศพด.อบต.สันทราย

โพสเมื่อ 08/05/2020 เวลา 11:04:05 น.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ

โพสเมื่อ 08/04/2020 เวลา 09:53:10 น.


รายการข่าวทั้งหมด 154 รายการ : 6 Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ] Next>>

จำนวนผู้เยี่ยมชม 217389 คน    กำลังออนไลน์ 6 คน

องค์การบริหารส่วนตำบลสันทราย
เลขที่ 230 หมู่ 2 ตำบลสันทราย อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 57110
โทรศัพท์และโทรสาร: 053-160821

Last Update @ 2020 องค์การบริหารส่วนตำบลสันทราย ออกแบบและพัฒนาโดย : เชียงรายเอ็นเทอร์ซอฟต์