ข้อมูลพื้นฐาน : ข้อมูลทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตำบลสันทราย
โครงสร้างพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตำบลสันทราย
แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
อำนาจหน้าที่
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองการศึกษา
กองช่าง
ตรวจสอบภายใน
 
รวมลิ้งค์ อปท.เชียงราย
รวมลิงค์หน่วยงานราชการ
เว็บไซต์จังหวัดเชียงราย
» เชียงรายโฟกัส ดอทคอม
» จังหวัดเชียงราย
» เทศบาลนครเชียงราย
» ศูนย์ปฏิบัติการจังหวัด
» สนง.เกษตรจังหวัด
» สนง.เกษตรและสหกรณ์
» สนง.สถิติจังหวัด
» สนง.ประกันสังคม
» สนง.ปศุสัตว์จังหวัด
» สถานีอุตุนิยมวิทยา
» สนง.คลังจังหวัด
» ศูนย์การศึกษานอกระบบ
» ททท.สนง.เชียงราย
» ด่านศุลกากรแม่สาย
» ศูนย์ท่องเที่ยวเชียงราย
» สนง.การท่องเที่ยวและกีฬา จ.เชียงราย
» องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
 
 
 

 

สำนักงานปลัดนางสาวพิมพ์สุชา อินต๊ะสิน
หัวหน้าสำนักปลัด


นางธัญญกช ธรรมตาล
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ


นายภรณ์ณภัส อุดด้วง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ


นางสาวอำพรรณ วังใน
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ


นายวรัญชัย มูลเกษ
นิติกรปฏิบััติการ


นายจรัญ ทรายหมอ
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ


นายนิทัศน์ อรินต๊ะทราย
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน


นางธญพร อุดด้วง
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน


นายสิทธิพงษ์ พรหมพันธ์
พนักงานจ้างทั่วไป


นายประชุม ทรายหมอ
จ้างเหมาบริการ


นายอดิศร บัวหลวง
พนักงานขับรถยนต์


นายศรัณย์ภัทร ปันทะทา
จ้างเหมาบริการ


นางสาวพิมพา ขันสุธรรรม
จ้างเหมาบริการ


นายสถาพร สันทะบุตร
จ้างเหมาบริการ


จำนวนผู้เยี่ยมชม 277527 คน    กำลังออนไลน์ 12 คน

องค์การบริหารส่วนตำบลสันทราย
เลขที่ 230 หมู่ 2 ตำบลสันทราย อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 57110
โทรศัพท์และโทรสาร: 053-160821

Last Update @ 2021 องค์การบริหารส่วนตำบลสันทราย ออกแบบและพัฒนาโดย : เชียงรายเอ็นเทอร์ซอฟต์