ข้อมูลพื้นฐาน : ข้อมูลทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตำบลสันทราย
โครงสร้างพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตำบลสันทราย
คำขวัญ และ วิสัยทัศน์
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองการศึกษา
กองช่าง
ตรวจสอบภายใน
การเงิน-การคลัง
การจดทะเบียนพาณิชย์
รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ 1)
รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ 1)
งานจัดเก็บรายได้
คำแนะนำการชำระภาษีท้องถิ่น
แผนพัฒนาสามปี
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสันทรายเรื่องการใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสามปี (พ.ศ.2559 -2561)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสันทรายเรื่องการใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสามปี (พ.ศ.2560 -2562)
งบประมาณรายจ่าย
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่องงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม(ฉบับที่ 1) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2559
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2560
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำล เรื่อง งปบระมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2561(1)
เกร็ดความรู้ สาระน่าอ่าน
เรื่องเล็ก..อย่ามองข้าม
อาหารทำลายกระดูก
สี่อาหารดีดี สำหรับหนุ่มๆ
ประโยชน์ดี ๆของยาสีฟัน
อาหารช่วยแก้ง่วง
อาหารแสลงหน้าร้อน
กินหวานมากไป ร่างกายพัง
ดื่มน้ำตอนไหนดีต่อร่างกาย
รายงานผลปฏิบัติงาน
รอเพิ่มข้อมูล
ประกาศ ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
ประกาศ..กำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี 2559
ประกาศ..เรียกประชุมสภา สมัยสามัญที่ 1 ปี 2559
ประกาศ..เรียกประชุมสภา สมัยสามัญที่ 2 ปี 2559
ประกาศ..เรียกประชุมสภา สมัยสามัญที่ 3 ปี 2559
ประกาศ..เรียกประชุมสภา สมัยสามัญที่ 4 ปี 2559
รายงานการประชุมสภาฯ
รายงานประชุมสภา สมัยสามัญที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559
รายงานประชุมสภา สมัยสามัญที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2559
รายงานประชุมสภา สมัยวิสามัญที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559
รายงานประชุมสภา สมัยสามัญที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559
รายงานประชุมสภา สมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559
รายงานประชุมสภา สมัยสามัญที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559
รายงานประชุมสภา สมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2559
รายงานประชุมสภา สมัยสามัญที่ 4 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2559
แผนการดำเนินงาน
รอเพิ่มข้อมูล
แผนการจัดหาพัสดุ
แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2559
แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
ประการเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เอกสารดาวน์โหลด
รอเพิ่มข้อมูล
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
แบบสรุปการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.) ประจำเดือน กรกฎาคม 2558
แบบสรุปการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.) ประจำเดือน สิงหาคม 2558
แบบสรุปการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.) ประจำเดือน กันยายน 2558
แบบสรุปการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.) ประจำเดือน ตุลาคม 2558
แบบสรุปการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.) ประจำเดือน พฤศจิกายน 2558
แบบสรุปการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.) ประจำเดือน ธันวาคม 2558
แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559 (ไตรมาสที่ 1)
แบบสรุปการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.) ประจำเดือน มกราคม 2559
แบบสรุปการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.) ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2559
แบบสรุปการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.) ประจำเดือน มีนาคม 2559
แบบสรุปการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.) ประจำเดือน เมษายน 2559
แบบสรุปการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.) ประจำเดือน พฤษภาคม 2559
แบบสรุปการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.) ประจำเดือน มิถุนายน 2559
แบบสรุปการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.) ประจำเดือน กรกฎาคม 2559
แบบสรุปการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.) ประจำเดือน สิงหาคม 2559
แบบสรุปการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.) ประจำเดือน กันยายน 2559
แบบสรุปการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.) ประจำเดือน ตุลาคม 2559
แบบสรุปการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.) ประจำเดือน ธันวาคม 2559
แบบสรุปการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.) ประจำเดือน มกราคม 2560
แบบสรุปการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.) ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560
แบบสรุปการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.) ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560
แบบสรุปการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.) ประจำเดือน มีนาคม 2560
แบบสรุปการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.) ประจำเดือน เมษายน 2560
แบบสรุปการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.) ประจำเดือนพฤษภาคม 2560
งบแสดงฐานะทางการเงิน
งบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
คู่มือสำหรับประชาชนองค์การบริหารส่วนตำบลสันทราย อ.แม่จัน จ.เชียงราย
คู่มือสำหรับประชาชนองค์การบริหารส่วนตำบลสันทราย อ.แม่จัน จ.เชียงราย
แผนอัตรากำลัง
แผนอัตรากำลังพนักงาน 3 ปี/พนักงานจ้าง 4 ปี
แผนอัตรากำลังพนักงาน 3 ปี/พนักงานจ้าง 4 ปี (2)
ประกาศ..ว่าด้วยประมวลจริยธรรมของราชการ
ประกาศ..ว่าด้วยประมวลจริยธรรมของราชการ
นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี
นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลสันทราย
การมอบอำนาจการปฏิบัติราชการ
รวมลิ้งค์ อปท.เชียงราย
รวมลิงค์หน่วยงานราชการ
เว็บไซต์จังหวัดเชียงราย
» เชียงรายโฟกัส ดอทคอม
» จังหวัดเชียงราย
» เทศบาลนครเชียงราย
» ศูนย์ปฏิบัติการจังหวัด
» สนง.เกษตรจังหวัด
» สนง.เกษตรและสหกรณ์
» สนง.สถิติจังหวัด
» สนง.ประกันสังคม
» สนง.ปศุสัตว์จังหวัด
» สถานีอุตุนิยมวิทยา
» สนง.คลังจังหวัด
» ศูนย์การศึกษานอกระบบ
» ททท.สนง.เชียงราย
» ด่านศุลกากรแม่สาย
» ศูนย์ท่องเที่ยวเชียงราย
» สนง.การท่องเที่ยวและกีฬา จ.เชียงราย
» องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
 
 
 

 

ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์การเรียนรู้ชุมชนตำบลสันทราย อ.แม่จัน จ.เชียงราย

โพสเมื่อ 23/06/2017 เวลา 09:54:37 น.

ประกาศผลสอบแข่งขัน ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

โพสเมื่อ 04/05/2017 เวลา 15:39:38 น.

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

โพสเมื่อ 02/05/2017 เวลา 09:18:42 น.

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

โพสเมื่อ 24/04/2017 เวลา 13:40:35 น.

ประกาศ การรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

โพสเมื่อ 05/04/2017 เวลา 11:05:20 น.

ประกาศใช้แผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของ อบต.สันทราย ประจำปีงบประมาณ พศ.2560

โพสเมื่อ 29/03/2017 เวลา 14:39:10 น.

ประกาศใช้แผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของ อบต.สันทราย ประจำปีงบประมาณ พศ.2560-2564

โพสเมื่อ 29/03/2017 เวลา 14:38:32 น.

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) พนักงานจ้างตามภารกิจตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ประจำปีงบประมาณ 2560

โพสเมื่อ 29/03/2017 เวลา 08:48:51 น.

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาค ก. ภาค ข.

โพสเมื่อ 22/03/2017 เวลา 09:26:16 น.

ประกาศ การรับสมัครบุคคลจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา

โพสเมื่อ 08/03/2017 เวลา 16:03:17 น.

ประกาศราคากลางโครงการขยานถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านดอยต่อ

โพสเมื่อ 06/03/2017 เวลา 10:04:14 น.

ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารห้องน้ำสาธารณะ คสล. หมู่ที่ 5 บ้านดงสุวรรณ

โพสเมื่อ 06/03/2017 เวลา 09:59:53 น.

ประกาศราคากลางโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบจุ่มใต้น้ำ หมู่ที่ 2 บ้านจอมจันทร์

โพสเมื่อ 06/03/2017 เวลา 09:51:59 น.

ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างยุ้งฉางคอนกรีตเสริมเหล็กเก็บข้าวเพื่อชุมชน หมู่ที่ 8 บ้านโพธนาราม

โพสเมื่อ 06/03/2017 เวลา 09:35:17 น.

ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างยุ้งฉางคอนกรีตเสริมเหล็กเก็บข้าวเพื่อชุมชน หมู่ที่ 8 บ้านโพธนาราม

โพสเมื่อ 06/03/2017 เวลา 09:33:32 น.

ประชาสัมพันธ์การรับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล

โพสเมื่อ 21/02/2017 เวลา 11:10:03 น.

การประกาศใช้นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน

โพสเมื่อ 21/02/2017 เวลา 11:09:20 น.

ประชาสัมพันธ์แจ้งเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์ (ชั่วคราว)

โพสเมื่อ 01/02/2017 เวลา 12:08:43 น.

ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ม. 9 บ้านนาล้อม ตำบลสันทราย อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

โพสเมื่อ 12/01/2017 เวลา 14:22:34 น.

ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.หมู่ที่ 6 บ้านแหลว อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

โพสเมื่อ 12/01/2017 เวลา 14:19:56 น.

ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 5 บ้านดงสุวรรณ ตำบลสันทราย อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

โพสเมื่อ 12/01/2017 เวลา 14:15:00 น.

ประกาศผลการสอบราคาจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล)

โพสเมื่อ 23/12/2016 เวลา 13:13:51 น.

คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียนของศูนย์ับเรื่องร้องเรียนของ อบต.สันทราย

โพสเมื่อ 20/05/2016 เวลา 11:57:16 น.

ประกาศการจัดตั้งศูนย์รับเรืื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ของ อบต.สันทราย

โพสเมื่อ 20/05/2016 เวลา 10:57:16 น.

ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ บ้านนาล้อม หมู่ 9

โพสเมื่อ 29/10/2015 เวลา 10:13:11 น.

ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนโดยถมหินคลุก

โพสเมื่อ 27/10/2015 เวลา 14:52:06 น.

ประกาศราคากลางโครงการต่อเติมปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก

โพสเมื่อ 27/10/2015 เวลา 14:48:26 น.

ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก

โพสเมื่อ 27/10/2015 เวลา 14:46:31 น.

รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2559

โพสเมื่อ 15/10/2015 เวลา 16:00:34 น.

ประกาศราคากลางอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.สันทราย

โพสเมื่อ 14/09/2015 เวลา 15:44:40 น.


รายการข่าวทั้งหมด 40 รายการ : 2 Page : 1 [ 2 ] Next>>

จำนวนผู้เยี่ยมชม 41046 คน    กำลังออนไลน์ 23 คน

องค์การบริหารส่วนตำบลสันทราย
เลขที่ 230 หมู่ 2 ตำบลสันทราย อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 57110
โทรศัพท์และโทรสาร: 053-160821

สงวนลิขสิทธิ์ ค.ศ.2016 องค์การบริหารส่วนตำบลสันทราย ออกแบบและพัฒนาโดย : เชียงรายเอ็นเทอร์ซอฟต์