ข้อมูลพื้นฐาน : ข้อมูลทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตำบลสันทราย
โครงสร้างพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตำบลสันทราย
แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
อำนาจหน้าที่
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองการศึกษา
กองช่าง
ตรวจสอบภายใน
รวมลิ้งค์ อปท.เชียงราย
รวมลิงค์หน่วยงานราชการ
เว็บไซต์จังหวัดเชียงราย
» เชียงรายโฟกัส ดอทคอม
» จังหวัดเชียงราย
» เทศบาลนครเชียงราย
» ศูนย์ปฏิบัติการจังหวัด
» สนง.เกษตรจังหวัด
» สนง.เกษตรและสหกรณ์
» สนง.สถิติจังหวัด
» สนง.ประกันสังคม
» สนง.ปศุสัตว์จังหวัด
» สถานีอุตุนิยมวิทยา
» สนง.คลังจังหวัด
» ศูนย์การศึกษานอกระบบ
» ททท.สนง.เชียงราย
» ด่านศุลกากรแม่สาย
» ศูนย์ท่องเที่ยวเชียงราย
» สนง.การท่องเที่ยวและกีฬา จ.เชียงราย
» องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
 
 
 

 

การจ้างแรงงานต่างด้าวทำงานอย่างถูกต้อง

โพสเมื่อ 11/08/2020 เวลา 14:43:50 น.

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 30/2563

โพสเมื่อ 11/08/2020 เวลา 10:35:14 น.

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) พนักงานจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ (ผู้มีทักษะ)

โพสเมื่อ 11/08/2020 เวลา 10:07:08 น.

กิจกรรมรับบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันเเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชนินีนาถ

 เหล่ากาชาดจังหวัดเชียงรายร่วมกับโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ และมูลนิธิสาธารณกุศลสงเคราะห์เชียงราย กำหนดจัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ เพื่อถวายเป็นพระ

โพสเมื่อ 10/08/2020 เวลา 09:39:54 น.

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 29/2563

โพสเมื่อ 06/08/2020 เวลา 11:39:01 น.

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

โพสเมื่อ 04/08/2020 เวลา 14:04:22 น.

ประชาสัมพันธ์ข่าวแจ้งเตือนการระบาดของโรคไหม้และหนอนกระทู้ข่าวโพดลายจุดในข้าว

โพสเมื่อ 04/08/2020 เวลา 11:20:05 น.

ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ฉบับที่ 30 เรื่อง ยกเลิกมาตรการปฏิบัติต่อผู้เดินทางจากจังหวัดระยอง เพื่อกลับภูมิลำเนาและเดินทางเข้าในพื้นที่จังหวัดเชียงราย

โพสเมื่อ 24/07/2020 เวลา 14:15:59 น.

เผยแพร่บทความให้ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540

โพสเมื่อ 24/07/2020 เวลา 14:03:54 น.

ประชาสัมพันธ์ - ประชาชนที่เดินทางไปยังจังหวัดระยอง ระหว่างวันที่ 8-11 กรกฎาคม 2563

โพสเมื่อ 24/07/2020 เวลา 10:07:31 น.

ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

โพสเมื่อ 20/07/2020 เวลา 13:12:30 น.

ประชาสัมพันธ์ระยะเวลาการประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563

โพสเมื่อ 20/07/2020 เวลา 10:56:37 น.

ประกาศรับสมัครเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563

โพสเมื่อ 14/07/2020 เวลา 14:15:21 น.

การกำหนดโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนตำบลสันทราย

โพสเมื่อ 13/07/2020 เวลา 13:26:45 น.

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 24/2563

โพสเมื่อ 08/07/2020 เวลา 10:37:32 น.

ประชาสัมพันธ์การดำเนินการเกี่ยวกับวัตถุอันตรายพาราควอต และคลอร์ไฟริฟอส

โพสเมื่อ 22/06/2020 เวลา 10:11:14 น.

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 21/2563

โพสเมื่อ 12/06/2020 เวลา 11:20:17 น.

แนวทางการบริจาคนมผงและนมสำหรับเด็กในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19

โพสเมื่อ 12/06/2020 เวลา 11:18:52 น.

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 20/2563

โพสเมื่อ 09/06/2020 เวลา 10:44:33 น.

คําสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย 2563 ที่ 12/2563

โพสเมื่อ 12/05/2020 เวลา 11:01:40 น.

ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่3)

โพสเมื่อ 21/04/2020 เวลา 11:43:31 น.

ประกาศจังหวัดเชียงราย เรื่อง การผ่อนปรนการอยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว และการทำงานให้กับแรงงานต่างด้าว สัญชาติกัมพูชา ลาว และเมียนมา

โพสเมื่อ 21/04/2020 เวลา 11:42:34 น.

คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ที่ 10/2563 เรื่อง ระงับการใช้เส้นทางเชื่อมต่อระหว่างจังหวัดเชียงราย-เชียงใหม่ และเชียงราย-พะเยา (เพิ่มเติม)

โพสเมื่อ 21/04/2020 เวลา 11:39:26 น.

คำแนะนำในการดูแลคุณภาพน้ำประปา กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)

โพสเมื่อ 17/04/2020 เวลา 15:14:47 น.

ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชเียงราย เรื่อง แนวทางการใช้หน้ากากกรองฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5)

โพสเมื่อ 17/04/2020 เวลา 15:03:54 น.

การขับเคลื่อนมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการระบาดของโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร

โพสเมื่อ 17/04/2020 เวลา 14:29:54 น.

ประกาศการประปาส่วนภูมิภาคสาขาแม่สาย ฉบับที่ 4/2563 เรื่อง การจ่ายน้ำเป็นเวลา

โพสเมื่อ 09/04/2020 เวลา 10:27:32 น.

ประกาศการประปาส่วนภูมิภาคสาขาแม่สาย เรื่อง การปรับลดแรงดันน้ำและหยุดจ่ายน้ำบางช่วงเวลา

โพสเมื่อ 09/04/2020 เวลา 09:39:55 น.

คำแนะนำเกี่ยวกับการจัดการหน้ากากอนามัยที่ใช้แล้วในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

โพสเมื่อ 03/04/2020 เวลา 13:41:33 น.

ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ฉบับที่ 5/2563 เรื่องมาตรการป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

โพสเมื่อ 01/04/2020 เวลา 11:26:22 น.


รายการข่าวทั้งหมด 114 รายการ : 4 Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ] Next>>

จำนวนผู้เยี่ยมชม 217412 คน    กำลังออนไลน์ 5 คน

องค์การบริหารส่วนตำบลสันทราย
เลขที่ 230 หมู่ 2 ตำบลสันทราย อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 57110
โทรศัพท์และโทรสาร: 053-160821

Last Update @ 2020 องค์การบริหารส่วนตำบลสันทราย ออกแบบและพัฒนาโดย : เชียงรายเอ็นเทอร์ซอฟต์