ข้อมูลพื้นฐาน : ข้อมูลทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตำบลสันทราย
โครงสร้างพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตำบลสันทราย
แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
อำนาจหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองการศึกษา
กองช่าง
ตรวจสอบภายใน
การเงิน-การคลัง
การจดทะเบียนพาณิชย์
รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ 1)
รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ 1)
รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบ 2561 (ไตรมาสที่ 2)
รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบ 2561 (ไตรมาสที่ 4)
รายงานงบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
งานจัดเก็บรายได้
คำแนะนำการชำระภาษีท้องถิ่น
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสันทรายเรื่องการใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสามปี (พ.ศ.2559 -2561)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสันทรายเรื่องการใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสามปี (พ.ศ.2560 -2562)
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)
ประกาศใช้แผนพัฒนาถิ่น (ปี 2561-2565)
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)
เจตจำนงสุจริตของผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)
รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริต
ประกาศใช้นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
ประกาศเจตจำนง ของนายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย
งบประมาณรายจ่าย
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่องงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม(ฉบับที่ 1) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2559
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2560
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำล เรื่อง งปบระมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2561(1)
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำล เรื่อง งปบระมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2562
ขั้นตอนการให้บริการประชาชน
ขั้นตอนการให้บริการประชาชน
เกร็ดความรู้ สาระน่าอ่าน
เรื่องเล็ก..อย่ามองข้าม
อาหารทำลายกระดูก
สี่อาหารดีดี สำหรับหนุ่มๆ
ประโยชน์ดี ๆของยาสีฟัน
อาหารช่วยแก้ง่วง
อาหารแสลงหน้าร้อน
กินหวานมากไป ร่างกายพัง
ดื่มน้ำตอนไหนดีต่อร่างกาย
รายงานผลปฏิบัติงาน
รอเพิ่มข้อมูล
ประกาศ ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
ประกาศ..กำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี 2559
ประกาศ..เรียกประชุมสภา สมัยสามัญที่ 1 ปี 2559
ประกาศ..เรียกประชุมสภา สมัยสามัญที่ 2 ปี 2559
ประกาศ..เรียกประชุมสภา สมัยสามัญที่ 3 ปี 2559
ประกาศ..เรียกประชุมสภา สมัยสามัญที่ 4 ปี 2559
ประกาศ..เรียกประชุมสภา สมัยสามัญที่ 1 ปี 2560
ประกาศ..เรียกประชุมสภา สมัยสามัญที่ 2 ปี 2560
ประกาศ..เรียกประชุมสภา สมัยสามัญที่ 3 ปี 2560
ประกาศ..เรียกประชุมสภา สมัยสามัญที่ 4 ปี 2560
รายงานการประชุมสภาฯ
รายงานประชุมสภา สมัยสามัญที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559
รายงานประชุมสภา สมัยสามัญที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2559
รายงานประชุมสภา สมัยวิสามัญที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559
รายงานประชุมสภา สมัยสามัญที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559
รายงานประชุมสภา สมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559
รายงานประชุมสภา สมัยสามัญที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559
รายงานประชุมสภา สมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2559
รายงานประชุมสภา สมัยสามัญที่ 4 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2559
รายงานประชุมสภา สมัยสามัญที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560
รายงานประชุมสภา สมัยสามัญที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560
รายงานประชุมสภา สมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560
รายงานประชุมสภา สมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2560
รายงานประชุมสภา สมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจำปี 2560
รายงานประชุมสภา สมัยสามัญที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560
รายงานประชุมสภา สมัยวิสามัญที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560
รายงานประชุมสภา สมัยสามัญที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561
รายงานประชุมสภา สมัยวิสามัญที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561
รายงานประชุมสภา สมัยสามัญที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561
รายงานประชุมสภา สมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561
รายงานประชุมสภา สมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561
รายงานประชุมสภา วิสมัยสามัญที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561
แผนการจัดหาพัสดุ
แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2559
แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
แผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562
แผนการดำเนินงาน / รายงานผลการดำเนินงาน
แผนดำเนนงานปี 2562
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2561
เอกสารดาวน์โหลด
รอเพิ่มข้อมูล
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
แบบสรุปการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.) ประจำเดือน กรกฎาคม 2558
แบบสรุปการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.) ประจำเดือน สิงหาคม 2558
แบบสรุปการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.) ประจำเดือน กันยายน 2558
แบบสรุปการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.) ประจำเดือน ตุลาคม 2558
แบบสรุปการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.) ประจำเดือน พฤศจิกายน 2558
แบบสรุปการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.) ประจำเดือน ธันวาคม 2558
แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559 (ไตรมาสที่ 1)
แบบสรุปการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.) ประจำเดือน มกราคม 2559
แบบสรุปการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.) ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2559
แบบสรุปการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.) ประจำเดือน มีนาคม 2559
แบบสรุปการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.) ประจำเดือน เมษายน 2559
แบบสรุปการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.) ประจำเดือน พฤษภาคม 2559
แบบสรุปการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.) ประจำเดือน มิถุนายน 2559
แบบสรุปการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.) ประจำเดือน กรกฎาคม 2559
แบบสรุปการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.) ประจำเดือน สิงหาคม 2559
แบบสรุปการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.) ประจำเดือน กันยายน 2559
แบบสรุปการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.) ประจำเดือน ตุลาคม 2559
แบบสรุปการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.) ประจำเดือน ธันวาคม 2559
แบบสรุปการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.) ประจำเดือน มกราคม 2560
แบบสรุปการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.) ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560
แบบสรุปการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.) ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560
แบบสรุปการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.) ประจำเดือน มีนาคม 2560
แบบสรุปการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.) ประจำเดือน เมษายน 2560
แบบสรุปการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.) ประจำเดือนพฤษภาคม 2560
แบบสรุปการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.) ประจำเดือนมิถุนายน 2560
แบบสรุปการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.) ประจำเดือนกรกฎาคม 2560
แบบสรุปการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.) ประจำเดือนสิงหาคม 2560
แบบสรุปการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.) ประจำเดือนสิงหาคม-กันยายน 2560
แบบสรุปการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร) ประจำเดือน ตุลาคม 2560
แบบสรุปการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร) ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560
แบบสรุปการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร) ประจำเดือน มกราคม 2561
แบบสรุปการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร) ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561
แบบสรุปการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร) ประจำเดือน มีนาคม 2561
แบบสรุปการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร) ประจำเดือน เมษายน 2561
แบบสรุปการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร) ประจำเดือน พฤษภาคม 2561
แบบสรุปการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร) ประจำเดือน มิถุนายน 2561
แบบสรุปการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร) ประจำเดือน กรกฎาคม 2561
แบบสรุปการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร) ประจำเดือน สิงหาคม 2561
แบบสรุปการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร) ประจำเดือน กันยายน 2561
ข้อมูลรายรับรายจ่าย
ข้อมูลรายรับรายจ่าย ปีงบประมาณ 2561
งบแสดงฐานะทางการเงิน
งบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
งบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
งบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
คู่มือสำหรับประชาชนองค์การบริหารส่วนตำบลสันทราย อ.แม่จัน จ.เชียงราย
คู่มือสำหรับประชาชน อบต.สันทราย
แผนอัตรากำลัง
แผนอัตรากำลังพนักงาน 3 ปี/พนักงานจ้าง 4 ปี
แผนอัตรากำลังพนักงาน 3 ปี/พนักงานจ้าง 4 ปี (2)
แผนอัตรากำลัง 3 ปี (รอบปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2563)
แผนอัตรากำลัง 3 ปี (รอบปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2563) (2)
แผนการพัฒนาพนักงานส่วนตำบล 61-63
นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี
นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี
นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ประจำปี 2560
ประกาศ / คำสั่ง ขององค์การบริหารส่วนตำบลสันทราย
ประกาศ..ว่าด้วยประมวลจริยธรรมของราชการ
ประกาศ เรื่อง การจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์
คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานศูนย์รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์
คำสั่ง เรื่อง การจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการเพื่อให้บริการแก่ประชาชน
คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในศูนย์ข้อมูลข่าวสารของกราชการเพื่อให้บริการแก่ประชาชน
คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลสันทราย
คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลข่าวสาร (ประจำส่วนงาน)
ประกาศ เรื่อง นโยบายมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม
ประกาศ เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
ข้อบังคับองค์การบริหารส่วนตำบลสันทราย ว่าด้วยจรรยาบรรณข้าราชการส่วนท้องถิ่น พศ.2560
ประกาศ เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสันทราย เรื่อง การใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. พ.ศ.2542
พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 6 พ.ศ.2552
พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562
พระราชกฤษฎีกา-ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
การใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ต.ค. 61 - มี.ค. 62)
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
รวมลิ้งค์ อปท.เชียงราย
รวมลิงค์หน่วยงานราชการ
เว็บไซต์จังหวัดเชียงราย
» เชียงรายโฟกัส ดอทคอม
» จังหวัดเชียงราย
» เทศบาลนครเชียงราย
» ศูนย์ปฏิบัติการจังหวัด
» สนง.เกษตรจังหวัด
» สนง.เกษตรและสหกรณ์
» สนง.สถิติจังหวัด
» สนง.ประกันสังคม
» สนง.ปศุสัตว์จังหวัด
» สถานีอุตุนิยมวิทยา
» สนง.คลังจังหวัด
» ศูนย์การศึกษานอกระบบ
» ททท.สนง.เชียงราย
» ด่านศุลกากรแม่สาย
» ศูนย์ท่องเที่ยวเชียงราย
» สนง.การท่องเที่ยวและกีฬา จ.เชียงราย
» องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
 
 
 

 

โครงสร้างพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตำบลสันทราย

 ด้านศาสนาและวัฒนธรรม

                1. มีจำนวนศาสนสถาน (วัด) ในเขตรับผิดชอบ  จำนวน  3  แห่ง  ได้แก่

                                - วัดดอยต่อ หมู่ที่ 3  บ้านดอยต่อ

                                - วัดสุวรรณมงคล หมู่ที่ 5  บ้านดงสุวรรณ

                                - วัดบ้านแหลว หมู่ที่ 6  บ้านแหลว

 ด้านการศึกษา

              1. จำนวนโรงเรียนในเขตรับผิดชอบ  จำนวน  1  แห่ง  ได้แก่

                           -  โรงเรียนบ้านแหลว

              2.  ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน  จำนวน   7   แห่ง  ได้แก่

                          -  หมู่ที่  2   บ้านจอมจันทร์      

                           -  หมู่ที่  3   บ้านดอยต่อ

                          -  หมู่ที่  5   บ้านดงสุวรรณ            

                          -  หมู่ที่  6   บ้านแหลว

                          -  หมู่ที่  7   บ้านดง

                          -  หมู่ที่  8   บ้านโพธนาราม         

                          -  หมู่ที่  9   บ้านนาล้อม

              3. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  จำนวน  1  แห่ง   ได้แก่

                                -   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลสันทราย

  ด้านความปลอดภัย

             1.  หน่วยบริการประชาชน    จำนวน   1  แห่ง  (ตำรวจตู้ยามตำบลสันทราย)

             2.  สมาชิก  อปพร.     จำนวน    50   ราย

             3.  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  องค์การบริหารส่วนตำบลสันทราย

 ด้านการสาธารณสุข

              1. โรงพยาบาลในเขตพื้นที่   จำนวน    -    แห่ง

                            (ประชาชนในพื้นที่ใช้บริการโรงพยาบาลอำเภอแม่จันซึ่งอยู่ห่างจากพื้นที่  ประมาณ  5  กิโลเมตร)

             2. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลในพื้นที่   จำนวน    -    แห่ง

                            (ประชาชนในพื้นที่ใช้บริการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลซึ่งอยู่ในเขตเทศบาล)

              3.  บุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขในเขตพื้นที่

                           - อาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐานประจำหมู่บ้าน  (อสม.)  จำนวน   50   คน

 โครงสร้างและอัตรากำลังขององค์การบริหารส่วนตำบลสันทราย 

                -   ฝ่ายสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสันทราย   จำนวน   12   คน

                -   ฝ่ายบริหาร   จำนวน   4  คน

                -   ฝ่ายประจำ    

                                -  พนักงานส่วนตำบล           จำนวน   14   คน

                                -  พนักงานจ้างตามภารกิจ     จำนวน    5   คน

                                -  พนักงานจ้างทั่วไป             จำนวน    1   คน 

                                - จ้างเหมาบริการ                     จำนวน    6   คน

 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

              ตำบลสันทราย  อำเภอแม่จัน  จังหวัดเชียงราย  มีพื้นที่ป่าไม้  ซึ่งบางส่วนทางหมู่บ้านได้มีการบริหารจัดการเพื่อการใช้ประโยชน์ในชุมชน โดยมีการตั้งกฎกติกาขึ้นมาใช้ร่วมกันและบางหมู่บ้านได้ขึ้นทะเบียนเป็นป่าชุมชน  เพื่อการบริหารจัดการโดยชุมชนและการส่งเสริมสนับสนุนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

              ตำบลสันทราย มีแหล่งน้ำที่สำคัญ คือ แม่น้ำจัน แม่น้ำแหลว ลำห้วยดุก ลำน้ำห้วยดินดำ ลำห้วยป่าหญ้าไทร ลำห้วยขัว และลำห้วยแม่หะ หนองบัวและหนองฮ้าว  ซึ่งชุมชนได้ใช้ประโยชน์เพื่อการเกษตรกรรม อุปโภคและบริโภค รวมถึงเพื่อการประมงพื้นบ้าน

                การดูแล รักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในเขตตำบลสันทราย มีแนวทางการบริหารจัดการตามภูมิปัญญาท้องถิ่น  ประกอบกับแนวทางการสนับสนุนและส่งเสริมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง  ส่งผลให้ชุมชนมีทรัพยากรน้ำอันอุดมสมบูรณ์มีปริมาณน้ำเพียงพอ ทั้งเพื่อการเกษตรกรรมและเพื่ออุปโภคบริโภคในท้องถิ่น อันจะทำให้ประชาชนในพื้นที่มีความกินดี อยู่ดี และมีความสุขที่ยั่งยืนต่อไป

 ด้านประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น

                    ประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่นของตำบลสันทราย  ในรอบปี  (มกราคม  ธันวาคม)  มีความคล้ายคลึงกันกับชุมชนอื่น ๆ  ในภาคเหนือ  โดยมีรายละเอียดดังนี้

เดือน

ประเพณี

มกราคม  กุมภาพันธ์

ตานข้าวใหม่

มีนาคม

ปอยหลวง

เมษายน

สงกรานต์  บวชสามเณรภาคฤดูร้อน

พฤษภาคม

สรงน้ำพระธาตุ

มิถุนายน

เลี้ยงผีเสื้อบ้าน  เลี้ยงผีปู่ย่า

กรกฎาคม  สิงหาคม

เข้าพรรษา  ตานก๋วยสลาก

ตุลาคม

ออกพรรษา  ตักบาตรเทโว

พฤศจิกายน

ลอยกระทง  กฐิน

  ประเพณีที่สำคัญของท้องถิ่น

              1. ประเพณีสงกรานต์ เดือนเมษายน กิจกรรมโดยสังเขป  การทำบุญตักบาตร รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ สรงน้ำพระ ทำความสะอาดบ้านเรือน การนำทรายเข้าวัด ฯลฯ

              2. ประเพณีสรงน้ำพระธาตุจอมจันทร์ เดือนพฤษภาคม กิจกรรมโดยสังเขป การทำบุญตักบาตรและสรงน้ำพระธาตุจอมจันทร์

              3. ประเพณีวันเข้าพรรษา  เดือนกรกฎาคม  กิจกรรมโดยสังเขป  การทำบุญตักบาตร  แห่เทียนเข้าพรรษา

              4. ประเพณีตานก๋วยสลากหรืองานบุญสลากภัตต์  เดือนตุลาคม (โดยประมาณก่อนวันออกพรรษา) กิจกรรมโดยสังเขป  การทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่บรรพบุรุษ ญาติพี่น้องในครอบครัวที่ล่วงลับไปแล้วด้วยการนำข้าวสารอาหารแห้งใส่ชะลอมที่สานด้วยไม้ไผ่และมีการจับสลากเพื่อถวายแด่พระภิกษุ สามเณรจากวัดต่างๆ ที่มาร่วมกับทางวัดที่จัดงาน

              5. ประเพณีลอยกระทงหรือประเพณียี่เป็ง  เดือนพฤศจิกายน (วันขึ้น 15 ค่ำเดือน 12 ซึ่งเป็นวันพระ)กิจกรรมโดยสังเขป  การทำบุญตักบาตร มีการทำกิจกรรมทางศาสนาเช่นการฟังเทศน์ การประดิษฐ์ กระทงลอยแม่น้ำ  การประกวดขบวนรถที่ประดับด้วยกระทงขนาดใหญ่และนางนพมาศ

              6. ประเพณีงานบุญปอยหลวง กิจกรรมโดยสังเขป การทำบุญครั้งใหญ่ของชาวล้านนาในแต่ละชุมชน โดยมีการจัดงานบุญที่วัดและมี พระภิกษุ สามเณร ที่มาจากวัดต่างๆพร้อมชาวบ้านจากวัดนั้นหรือ คณะศรัทธามา ร่วมงานบุญ

              7. วันสำคัญทางศาสนาพุทธกิจกรรม  ประชาชนส่วนใหญ่ซึ่งนับถือศาสนาพุทธ เมื่อถึงวันสำคัญทางพุทธศาสนา เช่น วันมาฆะบูชา วันวิสาขบูชา วันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา วันออกพรรษา จะมีการทำบุญตัก บาตร  เวียนเทียน  ฟังเทศน์  เป็นต้น


จำนวนผู้เยี่ยมชม 152252 คน    กำลังออนไลน์ 4 คน

องค์การบริหารส่วนตำบลสันทราย
เลขที่ 230 หมู่ 2 ตำบลสันทราย อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 57110
โทรศัพท์และโทรสาร: 053-160821

สงวนลิขสิทธิ์ ค.ศ.2016 องค์การบริหารส่วนตำบลสันทราย ออกแบบและพัฒนาโดย : เชียงรายเอ็นเทอร์ซอฟต์